Atenciˇ sociosanitÓria

HOSPITALITZACIÓ

Unitat de Convalescència
Destinada a l’estabilització, rehabilitació i retorn del pacient al seu domicili una vegada superada la fase aguda de la malaltia.

Unitat de Subaguts
Ofereix tractament integral a pacients amb una malaltia crònica coneguda i evolucionada.

Unitat de Mitja Estada Psicogeriàtrica
Destinada a l’estabilització, rehabilitació i retorn del pacient amb deteriorament cognitiu al seu domicili una vegada superada la fase aguda del procés intercurrent.

Unitat de Llarga Estada Geriàtrica
Destinada a pacients amb malalties cròniques, morbiditat elevada i/o pluripatològica i diferents nivells de dependència física que és difícil atendre al seu domicili o en una residència social perquè presenten complexitat mèdica o necessitat de cures d’infermeria que requereix atenció especialitzada de forma intensa i continuada.

Unitat de Llarga Estada de Psicogeriatria
Destinada a pacients en situació neurològica avançada (demències o deteriorament neurològic) irreversible que no poden tornar al seu domicili fins que milloren i/o s’adapten a la nova situació. 

Unitat Funcional Interdisciplinària Sociosanitària (UFISS)
Les UFISS són unitats de valoració sociosanitària que tenen com a objectiu millorar la qualitat assistencial mitjançant assessorament als professionals, sessions de formació, docència o elaboració conjunta de protocols. Segons la tipologia de pacients que atenen, podem distingir:
• UFISS de geriatria, destinades a atendre pacients geriàtrics.
• UFISS de cures pal·liatives, destinades a tractar pacients en fase terminal.


HOSPITALS DE DIA

Hospital de dia psicogeriàtric
Servei d’assistència ambulatòria que permet compaginar el procés avaluador i terapèutic dels pacients afectats de demència o processos relacionats amb el suport i l’orientació familiar.

Hospital de dia rehabilitador
Servei d’assistència interdisciplinària que compagina el procés d’avaluació i el terapèutic.


ATENCIÓ AMBULATÒRIA

Equip d’Avaluació Interdisciplinària Ambulatòria de Demències
Eina de suport especialitzat a l’atenció primària i altres xarxes sanitàries i sociosanitàries en l’àmbit de les demències.

Equip d’Avaluació Interdisciplinària Ambulatòria de Cures Pal·liatives
Eina de suport especialitzat a l’atenció primària i altres xarxes sanitàries i sociosanitàries en l’àmbit de les cures pal·liatives.

Equip d’Avaluació Interdisciplinària Ambulatòria de Geriatria
Equip multidisciplinari amb capacitat d’intervenir tant en el procés d’avaluació com en el d’intervenció de les síndromes geriàtriques i de suport a l’atenció primària.


UNITAT D’ATENCIÓ A L’USUARI

Servei especialitzat que ofereix atenció a la població usuària dels serveis del Consorci Sanitari del Maresme en qualsevol dels seus àmbits: Urgències, Hospitalització, Consultes externes, Unitat de cirurgia sense ingrés, Hospital de dia, Atenció primària, etc.

Té com a objectiu oferir una atenció personalitzada tenint en compte el respecte als drets del pacient i guiant-se pels criteris d’equanimitat, tolerància, empatia i actitud d’escolta activa.


TREBALL SOCIAL

El centre disposa de la figura professional del/de la treballador/a social que assessora i orienta l’usuari per resoldre o millorar la situació provocada per la malaltia. Ofereix els serveis següents:
• Atenció integral i individualitzada als pacients.
• Aprofitament i integració dels dispositius assistencials que intervenen en el seguiment de cada pacient (contínuum assistencial).
• Formació i preparació dels cuidadors i implicació dels familiars en el procés assistencial.