Responsabilitat social

El Consorci Sanitari del Maresme se sent responsable de la salut i el benestar de les persones més enllà de la relació estricta entre el professional sanitari i l'usuari.

Per aquest motiu, des de fa més de deu anys, porta a terme una política de responsabilitat social compromesa amb els treballadors i els ciutadans del territori i articulada en tres grans eixos:

1. Àmbit social i relacions amb la comunitat

El Consorci treballa per promoure els hàbits saludables i el coneixement de les malalties entre la població de la seva àrea d'influència a fi de contribuir a l'empoderament i la corresponsabilitat del ciutadà en matèria de salut. Per fer-ho, cerca la col·laboració de les entitats presents al territori i dels mitjans de comunicació de la comarca i promociona temes d'interès i activitats relacionades amb la salut, la qualitat de vida i la solidaritat.

A més, forma part de diverses iniciatives que garanteixen pràctiques de qualitat i promouen un entorn saludable, tant per al pacient com per al treballador, com ara les certificacions ISO, l'adhesió a les xarxes catalana i europea de centres promotors de prevenció del tabaquisme i deshabituació del tabac, la implicació amb diferents entitats per a la celebració de les diades mundials o la donació de sang i plasma.

D'altra banda, el Consorci s'ha pogut beneficiar de l'acció solidària d'entitats del Maresme i del Vallès que han aportat joguines i llibres per als usuaris més petits. Ha signat convenis de col·laboració amb l'Associació Espanyola Contra el Càncer, la Fundació Ricardo Fisas Natura Bisé i l'Associació Somriures Conjunts, les quals han incorporat personal voluntari a l'Hospital de Mataró.

2. Àmbit professional i entorn de treball

L'equip humà està integrat per una plantilla de més de 1.800 persones equivalents a jornada completa. El col·lectiu més important és el d'infermeria (graduats, auxiliars i portalliteres), seguit del de facultatius (metges, farmacèutics, psicòlegs i biòlegs). En conjunt, les dones representen més del 75% de la plantilla. En l'àmbit econòmic s'apliquen polítiques retributives igualitàries basades en el conveni sectorial de la sanitat pública de Catalunya.

Promoure la salut i el benestar des del lloc de treball ha esdevingut un objectiu estratègic i un compromís que ha suposat un canvi en l'enfocament de la política de prevenció de riscos laborals que s'amplia de manera notable, atès que l'equip ja no es limita a avaluar els riscos específics del lloc de treball, sinó que ha de centrar la seva actuació en la salut global del treballador.

Un dels aspectes en què més ha incidit el Consorci els darrers anys és la gestió dels conflictes interpersonals. Les relacions entre les persones es troben a l'origen dels problemes d'estrès, ansietat i depressió, per la qual cosa l'organització disposa d'una estructura de suport i resolució de conflictes per tal de millorar la gestió de les relacions interpersonals en el marc d'una cultura del diàleg i de la pau.

3. Medi ambient

El compromís com a empresa socialment responsable fa que actuï proactivament en tot allò que pot reduir l'impacte ambiental i contribuir, d'aquesta manera, al desenvolupament sostenible de la comunitat a la qual dona servei.

Desenes de milers de persones treballen, es visiten o es tracten cada dia en un dels centres del Consorci i totes elles utilitzen recursos i generen alguna classe de residus. És per aquest motiu que, des de fa anys, es duen a terme estratègies basades en tres àmbits específics:

  • Millora de l'eficiència en climatització i aigua: instal·lació de noves refredadores o instal·lació de plaques solars.
  • Millora de l'eficiència en il·luminació: automatització dels sistemes d'encesa i apagada de llums o aplicació de tecnologia LED.
  • Revaloració dels residus: realització d'auditories internes amb l'objectiu de detectar possibles actuacions de millora, eliminació d'envasos de plàstic d'un sol ús o recollida selectiva de les restes de menjar i de material sanitari i d'oficina.

Totes aquestes estratègies de responsabilitat social estan alineades amb els valors i els objectius definits en els documents fonamentals de govern de la institució:

Codi de Bon Govern del Consell Rector

Aquests documents destaquen el compromís amb la societat i la seva orientació a la ciutadania, als professionals i les professionals i al territori. També se centren en l'objectiu de contribuir no només a la millora de la salut de les persones, sinó també a la millora de la qualitat de vida i la cohesió social.

Actuacions de responsabilitat social al llarg dels anys:

Responsabilitat social 2006-2009

Responsabilitat social 2010-2013