Estructura i organigrames

Consell Rector

És nomenat president/a del Consell Rector un dels seus membres, designat per la persona titular del Departament de Salut a proposta del director/a del Servei Català de la Salut (finalització del mateix a l’octubre del 2021).

És nomenat vicepresident/a del Consell Rector un dels seus membres, designat per l'Ajuntament de Mataró (finalització del mateix al juliol del 2023). 

És nomenat secretari/a un membre o no del consell rector.

Aquests càrrecs tenen una durada de 4 anys i poden ser reelegits per  l'òrgan que hagi de nomenar-los per igual període de temps.

Composició del Consell Rector:

 • President i representant del Servei Català de la Salut: Josep Mañach
 • Vicepresident i representant de l'Ajuntament de Mataró: David Bote
 • Representant de la Gerència del Consorci Sanitari del Maresme: Ramon Cunillera
 • Secretari: Joaquim Monllau 
 • Representants del Servei Català de la Salut: Sara Manjón, Anna Aran, Joan Puigdollers, Miquel Prats i Maribel Nieto.
 • Representants de l'Ajuntament de Mataró: Elisabet Ruiz i Laura Seijo
 • Representant del Consell Comarcal del Maresme: Meritxell Romero

*Última actualització: juliol 2020

Direcció

Composició de l'Equip Directiu:

 • Presidència: Josep Mañach
 • Gerència: Ramon Cunillera
 • Adjunt a Gerència: Jordi Valls
 • Direcció Assistencial: Josep Maria Ibáñez
 • Direcció d'Infermeria: Daría Rubio
 • Direcció Econòmica i de Serveis Generals: Antoni López
 • Direcció de Persones i Comunicació: Johanna Cáceres
 • Direcció Acadèmica, Recerca i Innovació: Pere Clavé
 • Direcció d'Informàtica i Sistemes d'Informació: Francesc Moya

*Última actualització: març 2017