Protecció i tractament de dades

Al Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) tenim una especial cura a l'hora de tractar les dades personals dels nostres usuaris i pacients. La informació personal és exclusivament vostra. Per això, vetllem de manera activa perquè, en el seu dia a dia, totes les persones que treballen a la nostra institució facin un ús de les vostres dades sempre correcte, responsable i adequat a les necessitats. Tractem les vostres dades com us tractem a vosaltres: amb cura, professionalitat i respecte, per garantir sempre la vostra privacitat.

A continuació, podeu conèixer en detall com tractem les vostres dades personals d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. A més, us expliquem com podeu contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades, exercir els drets en matèria de protecció de dades i resoldre tots els dubtes que us puguin sorgir en aquest àmbit.

El responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les vostres dades personals és:

 • Consorci Sanitari del Maresme (www.csdm.cat)
 • Carretera de Cirera, 230, 08304 Mataró
 • CIF: Q5856428G 
 • Telèfon de contacte: 937 417 700.
 • Dades de contacte: lopd@csdm.cat
 • Dades de contacte del Coordinador de Protecció de Dades:  dpd@csdm.cat 

Tractament de les dades personals que realitza el CSdM respecte

 1. DELS USUARIS

 2. A L'EXERCICI DELS INTERESSATS

 3. DE SALUT LABORAL

 4. A LA VIDEOVIGILÀNCIA PER LA SALUT DELS PACIENTS

 5. A LA VIDEOVIGILÀNCIA PER LA SEGURETAT

 6. A LES IMATGES

 7. A LES COOKIES D'AQUESTA PÀGINA WEB

 8. AL NEWSLETTER

 9. ALS CURRICULUM VITAE


1. DELS USUARIS

Finalitat

 • Les seves dades seran tractades amb la finalitat de facilitar-li assistència de caràcter medicosanitari i/o social, diagnòstic i de tractament, així com per gestionar les sol·licituds formulades.
 • Pot rebre informació relacionada amb la seva assistència mitjançant comunicacions electròniques,  com seria el cas de SMS en el seu telèfon mòbil  o el seu correu personal que prèviament ens hagi informat. Alguns  dels casos serien:

  • SMS per informar d' aspectes relacionats amb la seva citació (notificació del dia de la visita, reprogramació, ...) o inclús les instruccions a seguir per la realització d'una prova.
  • SMS per informar de l’enllaç de connexió per realitzar la seva videoconsulta amb el professional que té l'assistència si així ho ha cregut convenient.
 • També por donar-se el cas de rebre un correu electrònic a l'adreça que ens ha facilitat:

  • Correus electrònic amb informació referent a l'assistència.
 • Així mateix la informació serà utilitzada per facilitar la informació necessària per a la correcta facturació del cost dels serveis prestats per l'entitat.

Base jurídica

 • Les seves dades seran tractades en base a l'habilitació establerta a l'article 6.1.e i 9.2.h del  Reglament (UE) 2016/679.

Interessats

 • Aquesta informació serà utilitzada pels serveis administratius i serveis directament vinculats a l'assistència sanitària i/o social de l'entitat, d'acord amb les seves competències i funcions.
 • Així mateix s'indica que la informació pot ser facilitada a aquells estaments oficials públics i privats que, per motius legals o de necessitat material hagin d'accedir a les dades per la correcta prestació de l'assistència mèdic-sanitària i/o social que constitueix la finalitat del tractament d'aquestes dades.
 • Les seves dades seran comunicades al departament de salut de la Generalitat de Catalunya en el marc de la Història Clínica Compartida de Catalunya(HC3), d'acord amb els requeriments legals i seguint les indicacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que és el responsable d'aquest tractament. Si desitja rebre més informació o vol exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició, supressió i limitació o portabilitat reconeguts a la normativa de protecció de dades, pot contactar amb la Unitat d'Atenció a l'Usuari del nostre centre.
 • També podran ser cedides a les companyies asseguradores i mutualitats que s'hagin de fer càrrec de les despeses derivades de l'assistència. Les seves dades podran ser facilitades a tercers encarregats del tractament que realitzin proves diagnòstiques o altres serveis assistencials requerits.
 • Les dades facilitades no seran facilitades en cap cas a un tercer país o organització internacional.

Drets

 • Pot accedir a les seves dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació o portabilitat, enviant la sol·licitud per escrit a la Unitat d'Atenció a l'Usuari del CSdM, situada a l'Hospital de Mataró, Carretera de Cirera, 230, 08304 de Mataró o,  per mitjans electrònics a l'adreça uau@csdm.cat, adjuntant una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat.

Període de conservació

 • Les seves dades seran conservades d'acord a la legislació sanitària vigent en cada moment, actualment la Llei 21/2000 sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica.
 • En aquest sentit, les seves dades seran conservades durant quinze anys des de la data de cada procés assistencial en relació als següents documents: consentiments informats, informes d'alta, informes quirúrgics i registres de part, dades relatives a l'anestèsia, informes d'exploracions complementàries, informes de necròpsia i informes d'anatomia patològica. Les dades identificatives de mare i nadó en cas de part, es conservaran amb caràcter indefinit. La resta de documentació es conservarà durant cinc anys.

Reclamació

 • Si considera infringits els seus drets, pot posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades dpd@ticsalutsocial.cat , o pot presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).

2. A L’EXERCICI DELS INTERESSATS

Finalitat

 • Gestionar la petició d'exercici de drets en matèria de protecció de dades personals plantejada per vostè.

Base jurídica

 • Compliment d'una obligació legal per part del responsable del tractament, ex. arts. 16, 17, 18, 19, 20, i 21 del Reglament (UE) 2016/679.

Interessats

 • Les dades podran ser comunicades al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i a altres tercers que hagin pogut participar en el tractament de les dades objecte de la petició formulada.
 • Les dades facilitades no seran facilitades en cap cas a un tercer país o organització internacional.

Drets

 • Pot accedir a les seves dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació o portabilitat, enviant la sol·licitud per escrit a la Unitat d'Atenció a l'Usuari del CSdM, situada a l'Hospital de Mataró, Carretera de Cirera, 230, 08304 de Mataró o,  per mitjans electrònics a l'adreça uau@csdm.cat, adjuntant una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat.

Període de conservació

 • Les dades es conservaran un any des de la finalització de la gestió del dret, o el període de prescripció de les accions relacionades que pugui preveure la normativa.

Reclamació

 • Si considera infringits els seus drets, pot posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades dpd@ticsalutsocial.cat , o pot presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).

3. DE SALUT LABORAL

Finalitat

 • Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la prevenció dels riscos laborals i la salut laboral dels treballadors en virtut del que estableix la Llei 31/1995, de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals.

Base jurídica

 • El tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament, així com s'estableix a l'article 6.1.c) del RGPD. Les seves dades seran tractades en base a l'habilitació establerta a l'article 9.2.h del  Reglament (UE) 2016/679.

Interessats

 • Aquesta informació serà utilitzada únicament pel servei de salut laboral i el servei de prevenció de la mateixa entitat.

 • Així mateix cal considerar que  els resultats de les proves mediques i els seus resultats tenen caràcter confidencial i només li seran comunicats a vostè, excepte que es doni el consentiment expressament la comunicació a terceres persones.

 • Les dades facilitades no seran facilitades en cap cas a un tercer país o organització internacional.

Drets

 • Pot accedir a les seves dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació o portabilitat, enviant la sol·licitud per escrit a la Unitat d'Atenció a l'Usuari del CSdM, situada a l'Hospital de Mataró, 230, 08304 de Mataró o,  per mitjans electrònics a l'adreça uau@csdm.cat, adjuntant una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat.

Període de conservació

 • Les seves dades seran conservades d'acord a la legislació sanitària vigent en cada moment, en l'actualitat a la Llei 21/2000 sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica. En aquest sentit, les seves dades seran conservades durant cinc anys, excepte les dades relatives als consentiments informats, els informes d'alta, els informes quirúrgics i registres de part, les dades relatives a l'anestèsia, els informes d'exploracions complementàries, els informes de necròpsia i els informes d'anatomia patològica, que es conservaran durant 15 anys, tal com disposa l'article 12 de la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica.

Reclamació

 • Si considera infringits els seus drets, pot posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades dpd@ticsalutsocial.cat , o pot presentar una reclamació davant Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).

4. A LA VIDEOVIGILÀNCIA PER LA SALUT DELS PACIENTS

Finalitat

 • És una zona videovigilada amb la finalitat de prestar una millor assistència sanitària de conformitat amb la Llei 3/2018 i ll’article 9.2.h del RGPD. Les imatges només són visualitzades en temps real pel personal assistencial i no queden enregistrades.

Base jurídica

 • Article 6.1.c) del RGPD, el tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
 • Article 6.1.d) del RGPD, el tractament és  necessari per protegir interessos vitals de l’interessat o d’una altra persona física.
 • Article 6.1.e) del RGPD, el tractament es necessari per complir una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
 • Article 9.2.c) El tractament és necessari per protegir interessos vitals de l’interessat o d’una altra persona física, en el supòsit que l’interessat no estigui capacitat físicament o jurídicament per donar el consentiment.
 • Article 9.2.h) del RGPD, el tractament és necessari per a la prestació d'assistència de tipus sanitari o social, sobre la base del Dret de la Unió o dels Estats membres en virtut d'un contracte amb un professional sanitari i sense perjudici de les condicions i garanties del apartat 3.
 • Article 9.3 del RGPD, quan el tractament sigui realitzat per un professional subjecte a l'obligació i el secret professional  o sota la seva responsabilitat, d'acord amb el dret de la Unió o dels Estats membres.
 • Article 1 i 2 de la Llei 15/1990 d'Ordenació Sanitària, referent a l'objecte i els principis per a fer efectiu el dret a la protecció de la salut.

Interessats

 • Aquesta informació serà utilitzada exclusivament pel personal assistencial directament vinculat amb la assistència sanitària dels pacients sotmesos a videovigilància, d'acord amb les seves competències i funcions.
 • Les dades en cap cas seran facilitades a un tercer país o organització internacional.

Drets

 • Pot accedir a les seves dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació o portabilitat, enviant la sol·licitud per escrit a la Unitat d'Atenció a l'Usuari del CSdM, situada a l'Hospital de Mataró, Carretera de Cirera, 230, 08304 de Mataró o,  per mitjans electrònics a l'adreça uau@csdm.cat, adjuntant una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat.

Període de conservació

 • Les imatges només són visualitzades en temps real pel personal assistencial i no queden enregistrades.

Reclamació

 • Si considera infringits els seus drets, pot posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades dpd@ticsalutsocial.cat , o pot presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).

5. A LA VIDEOVIGILÀNCIA PER LA SEGURETAT

Finalitat

 • Utilització de sistemes de videovigilància per garantir la seguretat de les instal·lacions, dels béns i de les persones.

Base jurídica

 • Article 6.1.e) i f) del RGPD, el tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. El tractament és necessari per satisfer interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que no hi prevalguin els interessos o els drets i les llibertats fonamentals de l'interessat que requereixen la protecció de dades personals, especialment si l'interessat és un nen.

Interessats

 • Aquesta informació serà utilitzada pels serveis i departaments directament vinculats amb la seguretat de l'entitat, d'acord amb les seves competències i funcions.
 • Així mateix s'indica que la informació pot ser facilitada a Forces i Cossos de Seguretat, Jutjats i Tribunals, únicament en aquells casos en què es requereixi.
 • Les dades facilitades no seran facilitades en cap cas a un tercer país o organització internacional.

Drets

 • Pot accedir a les seves dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació o portabilitat, enviant la sol·licitud per escrit a la Unitat d'Atenció a l'Usuari del CSdM, situada a l'Hospital de Mataró, Carretera de Cirera, 230, 08304 de Mataró o,  per mitjans electrònics a l'adreça uau@csdm.cat, adjuntant una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat.

Període de conservació

 • Guardarem el registre durant un mes, excepte en cas d'ordre de Forces i Cossos de Seguretat, o/i Jutjats i Tribunals.

Reclamació

 • Si considera infringits els seus drets, pot posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades dpd@ticsalutsocial.cat , o pot presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).

6. A LES IMATGES

Finalitat

 • Prendre i publicar fotografies i/o filmació en vídeo, realitzades durant els seu procés assistencial en algun dels seus centres  de manera voluntària, en les quals aparegui la seva imatge clarament identificable.
 • La finalitat d'aquestes imatges és la de ser utilitzades com a documentació iconogràfica per a: informació per als mitjans de comunicació audiovisuals, aplicacions didàctiques, sessions clinico-científiques, publicacions científiques, fulletons divulgatius, mitjans de comunicació audiovisual, xarxes socials, etc. 

Base jurídica

 • Les seves dades seran tractades en base a l'habilitació establerta a l'article 6.1.a) del  Reglament (UE) 2016/679.

Interessats

 • Aquesta informació serà utilitzada pels serveis i departaments del CSdM, d'acord amb les seves competències i funcions.

Drets

 • Pot accedir a les seves dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació o portabilitat, enviant la sol·licitud per escrit a la Unitat d'Atenció a l'Usuari del CSdM, situada a l'Hospital de Mataró, Carretera de Cirera, 230, 08304 de Mataró o,  per mitjans electrònics a l'adreça uau@csdm.cat, adjuntant una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat.

Període de conservació

 • Les seves dades seran tractades durant el temps que sigui necessari segons la finalitat indicada, o bé fins que vostè retiri el consentiment donat per tractar les seves dades. 

Reclamació

 • Si considera infringits els seus drets, pot posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades dpd@ticsalutsocial.cat , o pot presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).

7. A LES COOKIES D’AQUESTA PÀGINA WEB

Finalitat

 • Realització d'anàlisi estadístic de la pàgina web per a la millora del servei. 

Base jurídica

 • El consentiment de l'interessat.

Interessats

 • Google, LLC., entitat establerta als Estats Units d'Amèrica i adherida a l'acord Privacy Shield, que garanteix un nivell de protecció de la privacitat equivalent al de la Unió Europea. Pot consultar aquesta informació en aquest enllaç, així com la política de privacitat de Google en aquest enllaç.

Drets

 • Pot accedir a les seves dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació o portabilitat, enviant la sol·licitud per escrit a la Unitat d'Atenció a l'Usuari del CSdM, situada a l'Hospital de Mataró, Carretera de Cirera, 230, 08304 de Mataró o,  per mitjans electrònics a l'adreça uau@csdm.cat, adjuntant una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat.

Reclamació

 • Si considera infringits els seus drets, pot posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades dpd@ticsalutsocial.cat , o pot presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).

8. AL NEWSLETTER

En el cas que ens hagis donat les teves dades per informar-te d'informació i activitats del Consorci Sanitari del Maresme, us informem:

Finalitat

 • S'utilitzaran per enviar el newletters i informació sobre esdeveniments, promocions dels serveis i activitats del Consorci Sanitari del Maresme. 

Base jurídica

 • El consentiment de l'interessat. Utilitzarem només les seves dades quan ens doni el seu consentiment.

Interessats

 • Les seves dades seran comunicades a The Rocket Science Group, LLC., entitat prestadora del servei de mailing. Aquesta entitat està domiciliada als Estats Units d'Amèrica i adherida a l'acord Privacy Shield, pel que garanteix que les seves dades seran tractades seguint els estàndards de seguretat europeus. Pot consultar l'estat de l'adhesió de The Rocket Science Group, LLC. a l'acord Privacy Shield a través d'aquest enllaç.

Drets

 • Pot accedir a les seves dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació o portabilitat, enviant la sol·licitud per escrit a la Unitat d'Atenció a l'Usuari del CSdM, situada a l'Hospital de Mataró, Carretera de Cirera, 230, 08304 de Mataró o,  per mitjans electrònics a l'adreça uau@csdm.cat, adjuntant una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat.

Període de conservació

 • El CSdM tractarà les seves dades des del moment en què es demanen i fins que acabi la finalitat per la qual van ser recollides o en el moment en que vostè revoqui el consentiment prestat.

Reclamació

 • Si considera infringits els seus drets, pot posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades dpd@ticsalutsocial.cat , o pot presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).

9. ALS CURRICULUM VITAE

En el cas que ens hagis donat les teves dades per ser sol·licitant de treball del Consorci Sanitari del Maresme, us informem:

Finalitat

 • Registre del seu currículum en els nostres arxius com a sol·licitant de treball. Tanmateix li demanem que en el supòsit de produir-se alguna modificació en les seves dades de caràcter personal, ens ho comuniqui amb la finalitat de mantenir actualitzades les mateixes.

Base jurídica

 • Les seves dades seran tractades en base a la seva sol·licitud de mesures pre-contractuals, base de tractament establerta a l'article 6.1.b del Reglament General de Protecció de Dades.

Interessats

 • Les seves dades no seran comunicades a tercers sense previ consentiment, així com tampoc es produiran transferències a tercers països o organitzacions internacionals.

Drets

 • Pot accedir a les seves dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació o portabilitat, enviant la sol·licitud per escrit a la Unitat d'Atenció a l'Usuari del CSdM, situada a l'Hospital de Mataró, Carretera de Cirera, 230, 08304 de Mataró o,  per mitjans electrònics a l'adreça uau@csdm.cat, adjuntant una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat.

Període de conservació

 • En aquest sentit, informem que procedim al seu registre amb data de l'enviament i que la vigència del mateix serà de sis mesos comptats a partir de la data de registre, per tant, en el supòsit que vostè desitgi continuar constant en els nostres arxius com sol·licitant de treball haurà de cursar novament la seva petició i currículum.

Reclamació

 • Si considera infringits els seus drets, pot posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades dpd@ticsalutsocial.cat , o pot presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).

Quins són els vostres drets i com els podeu exercir

Teniu dret a accedir, rectificar, suprimir, oposar-vos, realitzar una portabilitat i limitar el tractament que es fa de les vostres dades personals. Quan aquest tractament estigui basat en el vostre consentiment previ, podreu revocar l'autorització que vàreu donar en qualsevol moment.

Podeu exercir els drets en relació a les vostres dades personals dirigint un escrit a la Unitat d'Atenció a l' Usuari del CSdM:

 • Per correu electrònic a l'adreça:  uau@csdm.cat
 • Per correu postal a: Hospital de Mataro,  Carretera de Cirera, 230, Mataró (08304).

La sol·licitud sempre haurà d'anar acompanyada de la fotocòpia (impresa o com arxiu adjunt) del vostre DNI, passaport o document legal vàlid que us identifiqui.

Us informarem sobre les actuacions derivades de la vostra petició en el termini d'un mes. En cas de sol·licituds especialment complexes, es pot ampliar el termini dos mesos més (per tant, fins a un màxim de tres mesos), sempre informant-vos de l'ampliació del termini dins el primer mes.

Si considereu que no hem donat una resposta adient a la vostra sol·licitud, podeu presentar una reclamació davant el delegat de protecció de dades dpd@ticsalutsocial.cat , o pot presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).

Canvis en matèria de protecció de dades

Qualsevol canvi a nivell de Protecció de Dades us serà comunicat a través d'aquesta pàgina i tindrà vigor des de la seva efectiva publicació en la mateixa. El CSdM es reserva el dret de modificar, actualitzar o adaptar la present informació a qualsevol canvi legislatiu o interpretació de les Agencies competents de Protecció de Dades.

Adhesió del CSdM al Codi Tipus

El Consorci Sanitari del Maresme té el ferm compromís de garantir la protecció de les dades de salut dels seus usuaris. Per aquest motiu, està adherit al Codi Tipus, el document de la Unió Catalana d'Hospitals que recull unes normes que determinen l'estricte compliment de la llei en el tractament de les dades personals dels usuaris en els sectors sanitari, sociosanitari i social.

Versió de la informació: 10/2021