Protecció i tractament de dades

Al Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) tenim una especial cura a l'hora de tractar les dades personals dels nostres usuaris i pacients. La informació personal és exclusivament vostra. Per això, vetllem de manera activa perquè, en el seu dia a dia, totes les persones que treballen a la nostra institució facin un ús de les vostres dades sempre correcte, responsable i adequat a les necessitats. Tractem les vostres dades com us tractem a vosaltres: amb cura, professionalitat i respecte, per garantir sempre la vostra privacitat.

A continuació, podeu conèixer en detall com tractem les vostres dades personals d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. A més, us expliquem com podeu contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades, exercir els drets en matèria de protecció de dades i resoldre tots els dubtes que us puguin sorgir en aquest àmbit.

El responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les vostres dades personals és:

Quins són els vostres drets i com els podeu exercir

Teniu dret a accedir, rectificar, suprimir, oposar-vos, realitzar una portabilitat i limitar el tractament que es fa de les vostres dades personals. Quan aquest tractament estigui basat en el vostre consentiment previ, podreu revocar l'autorització que vàreu donar en qualsevol moment.

Podeu exercir els drets en relació a les vostres dades personals dirigint un escrit a la Unitat d'Atenció a la Ciutadania del CSdM:

 • Per correu electrònic a l'adreça:  uac@csdm.cat
 • Per correu postal a: Hospital de Mataro,  Carretera de Cirera, 230 – Mataró (08304).

La sol·licitud sempre haurà d'anar acompanyada de la fotocòpia (impresa o com arxiu adjunt) del vostre DNI, passaport o document legal vàlid que us identifiqui.

Us informarem sobre les actuacions derivades de la vostra petició en el termini d'un mes. En cas de sol·licituds especialment complexes, es pot ampliar el termini dos mesos més (per tant, fins a un màxim de tres mesos), sempre informant-vos de l'ampliació del termini dins el primer mes.

Si considereu que no hem donat una resposta adient a la vostra sol·licitud, podeu presentar una reclamació davant el delegat de protecció de dades dpd@ticsalutsocial.cat , o podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).

Canvis en matèria de protecció de dades

Qualsevol canvi a nivell de Protecció de Dades us serà comunicat a través d'aquesta pàgina i tindrà vigor des de la seva efectiva publicació en la mateixa. El CSdM es reserva el dret de modificar, actualitzar o adaptar la present informació a qualsevol canvi legislatiu o interpretació de les Agencies competents de Protecció de Dades.

Adhesió del CSdM al Codi Tipus

El Consorci Sanitari del Maresme té el ferm compromís de garantir la protecció de les dades de salut dels seus usuaris. Per aquest motiu, està adherit al Codi Tipus, el document de la Unió Catalana d'Hospitals que recull unes normes que determinen l'estricte compliment de la llei en el tractament de les dades personals dels usuaris en els sectors sanitari, sociosanitari i social.

Tractament de les dades personals que realitza el CSdM respecte

 1. DELS USUARIS

 2. A LA VIDEOVIGILÀNCIA PER LA SALUT DELS PACIENTS

 3. A LES COOKIES D'AQUESTA PÀGINA WEB

 4. AL NEWSLETTER

 5. ALS CURRICULUM VITAE

 6. FORMACIÓ

 7. QUEIXES, RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS


1. DELS USUARIS

Finalitat

 • Les seves dades seran tractades amb la finalitat de facilitar-li assistència de caràcter medicosanitari i/o social, diagnòstic i de tractament, així com per gestionar les sol·licituds formulades.
 • Pot rebre informació relacionada amb la seva assistència mitjançant comunicacions electròniques, com seria el cas de SMS en el seu telèfon mòbil o el seu correu personal que prèviament ens hagi informat. Alguns dels casos serien:

  • SMS per informar d' aspectes relacionats amb la seva citació (notificació del dia de la visita, reprogramació, ...) o inclús les instruccions a seguir per la realització d'una prova.
  • SMS per informar de l’enllaç de connexió per realitzar la seva videoconsulta amb el professional que té l'assistència si així ho ha cregut convenient.
 • Així mateix la informació serà utilitzada per facilitar la informació necessària per a la correcta facturació del cost dels serveis prestats per l'entitat.

Base jurídica

 • Les seves dades seran tractades en base a l'habilitació establerta a l'article 6.1.e i 9.2.h del Reglament (UE) 2016/679.

Destinataris

 • Aquesta informació serà utilitzada pels serveis administratius i serveis directament vinculats a l'assistència sanitària i/o social de l'entitat, d'acord amb les seves competències i funcions.

 • Així mateix s'indica que la informació pot ser facilitada a aquells estaments oficials públics i privats que, per motius legals o de necessitat material hagin d'accedir a les dades per la correcta prestació de l'assistència mèdic-sanitària i/o social que constitueix la finalitat del tractament d'aquestes dades.

 • Les seves dades seran comunicades al departament de salut de la Generalitat de Catalunya en el marc de la Història Clínica Compartida de Catalunya(HC3), d'acord amb els requeriments legals i seguint les indicacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que és el responsable d'aquest tractament. Si desitja rebre més informació o vol exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició, supressió i limitació o portabilitat reconeguts a la normativa de protecció de dades, pot contactar amb la Unitat d'Atenció a la Ciutadania del nostre centre.

 • També podran ser cedides a les companyies asseguradores i mutualitats que s'hagin de fer càrrec de les despeses derivades de l'assistència. Les seves dades podran ser facilitades a tercers encarregats del tractament que realitzin proves diagnòstiques o altres serveis assistencials requerits.

 • Les dades facilitades no seran facilitades en cap cas a un tercer país o organització internacional.

Període de conservació

 • Les seves dades seran conservades d'acord a la legislació sanitària vigent en cada moment, actualment la Llei 21/2000 sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica.

 • En aquest sentit, les seves dades seran conservades durant quinze anys des de la data de cada procés assistencial en relació als següents documents: consentiments informats, informes d'alta, informes quirúrgics i registres de part, dades relatives a l'anestèsia, informes d'exploracions complementàries, informes de necròpsia i informes d'anatomia patològica. Les dades identificatives de mare i nadó en cas de part, es conservaran amb caràcter indefinit. La resta de documentació es conservarà durant cinc anys.

2. A LA VIDEOVIGILÀNCIA  PER LA SALUT DELS PACIENTS

Finalitat

 • Captació d'imatges per sistema de videovigilància d'habitacions de pacients sota prescripció mèdica amb la finalitat de prestar una millor assistència sanitària. Les imatges només són visualitzades en temps real pel personal assistencial i no queden enregistrades.

Base jurídica

 • Les seves dades seran tractades en base a l'habilitació establerta a l'article 6.1. d i e i 9.2.h del  Reglament (UE) 2016/679 i l'article 1 i 2 de la Llei 15/1990 d'Ordenació Sanitària, referent a l'objecte i els principis per a fer efectiu el dret a la protecció de la salut.

Destinataris

 • Aquesta informació serà utilitzada exclusivament pel personal assistencial directament vinculat amb la assistència sanitària dels pacients sotmesos a videovigilància, d'acord amb les seves competències i funcions.

 • Les dades en cap cas seran facilitades a un tercer país o organització internacional.

Període de conservació

 • Les imatges només són visualitzades en temps real pel personal assistencial i no queden enregistrades.

3. A LES COOKIES D'AQUESTA PÀGINA WEB

Finalitat

 • Realització d'anàlisi estadístic de la pàgina web per a la millora del servei.

Base jurídica

 • Les seves dades seran tractades en base a l'habilitació establerta a l'article 6.1.a) del  Reglament (UE) 2016/679.

Destinataris

 • Google, LLC., entitat establerta als Estats Units d'Amèrica i adherida a l'acord Privacy Shield, que garanteix un nivell de protecció de la privacitat equivalent al de la Unió Europea. Pot consultar aquesta informació en aquest enllaç, així com la política de privacitat de Google en aquest enllaç.

4. AL NEWSLETTER

En el cas que ens hagis donat les teves dades per informar-te d'informació i activitats del Consorci Sanitari del Maresme, us informem:

Finalitat

 • S'utilitzaran per enviar el newletters i informació sobre esdeveniments, promocions dels serveis i activitats del Consorci Sanitari del Maresme. 

Base jurídica

 • Les seves dades seran tractades en base a l'habilitació establerta a l'article 6.1.a) del  Reglament (UE) 2016/679. Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment.

Interessats

 • Les seves dades seran comunicades a The Rocket Science Group, LLC., entitat prestadora del servei de mailing. Aquesta entitat està domiciliada als Estats Units d'Amèrica i adherida a l'acord Privacy Shield, pel que garanteix que les seves dades seran tractades seguint els estàndards de seguretat europeus. Pot consultar l'estat de l'adhesió de The Rocket Science Group, LLC. a l'acord Privacy Shield a través d'aquest enllaç.

Període de conservació

 • El CSdM tractarà les seves dades des del moment en què es demanen i fins que acabi la finalitat per la qual van ser recollides o en el moment en que vostè revoqui el consentiment prestat.

5. ALS CURRICULUM VITAE

En el cas que ens hagis donat les teves dades per ser sol·licitant de treball del Consorci Sanitari del Maresme, us informem:

Finalitat

 • Registre del seu currículum en els nostres arxius com a sol·licitant de treball. Tanmateix li demanem que en el supòsit de produir-se alguna modificació en les seves dades de caràcter personal, ens ho comuniqui amb la finalitat de mantenir actualitzades les mateixes.

Base jurídica

 • Les seves dades seran tractades en base a la seva sol·licitud de mesures pre-contractuals, base de tractament establerta a l'article 6.1.b del Reglament General de Protecció de Dades.

Interessats

 • Les seves dades no seran comunicades a tercers sense previ consentiment, així com tampoc es produiran transferències a tercers països o organitzacions internacionals.

Període de conservació

 • En aquest sentit, informem que procedim al seu registre amb data de l'enviament i que la vigència del mateix serà de sis mesos comptats a partir de la data de registre, per tant, en el supòsit que vostè desitgi continuar constant en els nostres arxius com sol·licitant de treball haurà de cursar novament la seva petició i currículum.

6. FORMACIÓ

Finalitat

 • Gestió de dades d'assistents a cursos de formació (màsters, postgraus, cursos).

Base jurídica

 • Les seves dades seran tractades en base a l'habilitació establerta a l'article 6.1.b del  Reglament (UE) 2016/679.

Destinataris

 • Les dades podran ser comunicades total o parcialment a Universitats i/o centres col·laboradors.

Període de conservació

 • Les dades es conserven durant 5 anys a comptar des de la participació en la formació.

7. QUEIXES, RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS

Finalitat

 • Gestió de les queixes, reclamacions i suggeriments presentades per pacients o familiars.

Base jurídica

 • Les seves dades seran tractades en base a l'habilitació establerta a l'article 6.1.c) en relació al 9.2.b) del Reglament (UE) 2016/679.

Destinataris

 • Les dades podran ser comunicades total o parcialment a Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, quan així ho requereixi la normativa aplicable. Jutjats i Tribunals, així com les forces de seguretat.

Període de conservació

 • Es conservaran les dades el temps mínimament imprescindible i respectant els requeriments de la legislació vigent. Les sol·licituds de documentació clínica i les reclamacions es guarden durant 5 anys des de la seva recepció.

Versió de la informació: 07/2023