Canal de denúncies

Aquest és un canal EXCLUSIVAMENT habilitat per:

  • Les persones treballadores i extreballadores, autònoms, voluntaris, becaris, estudiants en pràctiques, persones que estiguin en un procés de selecció i també els membres del Patronat i persones que pertanyin a òrgans de supervisió.
  • Qualsevol persona que treballi per o sota la supervisió i direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors, incloent-hi aquelles que presti serveis al CSdM per virtut d'aliances estratègiques.

NOTA: Si el que vol és interposar una queixa com a pacient o familiar, pot accedir al corresponent formulari habilitat a la Unitat d’Atenció a l’Usuari per aquest supòsit: Suggeriments, agraïments i queixes del Consorci Sanitari del Maresme.

Permet informar sobre fets o actuacions que estiguin directament relacionades amb el CSdM, i que puguin suposar infraccions del Dret de la Unió Europea, infraccions penals i/ o infraccions administratives greus o molt greus. El canal es crea en compliment de la Llei 2/2023, del 20 de febrer, regula la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

El canal de denúncies correspon a una de les mesures que ha implementat el CSdM per vetllar pel compliment dels seus valors, principis ètics, per la transparència i el bon govern.

SOBRE QUINS FETS ES POT INFORMAR

Aquest canal permet informar sobre fets o actuacions que estiguin directament relacionades amb el CSdM, de les quals es tingui coneixement en l'àmbit laboral o professional, i que puguin suposar infraccions del Dret de la Unió Europea, infraccions penals i/o infraccions administratives greus o molt greus.

CONDICIÓ D’INFORMANT

No tothom te la condició d'informant. Així doncs, nomes podeu fer ús del Canal de denúncies a l'empara de la Llei 2/2023 aquelles persones que indica la norma:

  • Les persones treballadores i extreballadores, autònoms, voluntaris, becaris, estudiants en pràctiques, persones que estiguin en un procés de selecció i també els membres del Patronat i persones que pertanyin a òrgans de supervisió.
  • També qualsevol persona que treballi per o sota la supervisió i direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors, incloent-hi aquelles que presti serveis al CSdM per virtut d'aliances estratègiques.

COM ES POT INFORMAR

Per tal de canalitzar les comunicacions de possibles irregularitats o incompliments que puguin constituir una vulneració de la normativa, tant externa, com interna les denúncies s'hauran de presentar a través del següent enllaç: 

Podeu demanar que es garanteixi el vostre anonimat en l'admissió i tramitació de la denúncia i, en tot cas, el CSdM ha de garantir la confidencialitat de la informació i els drets dels informants.

DOCUMENTS IMPORTANTS