Proveïdors

D'acord amb el seu compromís amb la transparència i l'ètica contractual, el Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) segueix les recomanacions del Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública, aprovat per la Generalitat de Catalunya.

El Departament de Concursos del CSdM és el responsable de gestionar aquesta informació.

Codi de contractació socialment responsable

Concursos i contractacions

El Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) és una entitat de dret públic en la qual participen el Servei Català de la Salut, el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament de Mataró.

Aquesta entitat està subjecta a l'aplicació de Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), de conformitat amb el previst a l'article 3.2, apartat b), d'aquesta norma. Concretament, a efectes de la LCSP, el CSdM té la consideració d'Administració Pública.

D'acord amb l'article 63 de la LCSP, el CSdM ha de difondre a través d'internet el seu perfil del contractant, com a element que agrupa la informació i documents relatius a la seva activitat contractual amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic als mateixos.

El perfil del contractant del CSdM es troba publicat a la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, en aplicació de l'ORDRE VEH/172/2017, de 25 de juliol, d'aprovació de les aplicacions de la Plataforma de serveis de contractació pública i del Sobre digital.

Accés al perfil del contractant del CSdM

Més informació

Unitat de contractació pública
Hospital de Mataró (Consorci Sanitari del Maresme)
Carretera de Cirera, 230
08304 - Mataró (Barcelona)
Tel.: 937 417 700 - Extensions 1018 i 1041
contractacio.publica@csdm.cat

Facturació electrònica per al Consorci Sanitari del Maresme

Dades de la facturació electrònica del Consorci Sanitari del Maresme:

  • CIF Consorci Sanitari del Maresme: Q5856428G
  • DIR3 (oficina comptable): A09006566
  • DIR3 (òrgan gestor): A09006566
  • DIR3 (unitat tramitadora): A09006566

Facturació electrònica per a la Fundació Salut del Consorci Sanitari del Maresme

Dades de la facturació electrònica de la Fundació Salut del Consorci Sanitari del Maresme:

  • CIF Fundació Salut del Consorci Sanitari del Maresme: G62337977
  • DIR3 (oficina comptable): A09006622
  • DIR3 (òrgan gestor): A09006622
  • DIR3 (unitat tramitadora): A09006622