Codi ètic i de bon govern

 1. El CSdM vetlla per a la salut de les persones en els àmbits de la prevenció, el tractament i la pal·liació de la malaltia. L' individu serà tractat de manera integral, ja que la malaltia l'afecta en totes les seves dimensions: física, psicològica, espiritual i social.
 2. L'activitat del CSdM s'ha de guiar pels objectius generals de la medicina, això és: promoure, mantenir o restablir la salut, evitar el patiment i acompanyar el pacient en tot el seu procés, si cal, fins a la mort.
 3. Les actuacions assistencials han de garantir el compliment dels principis ètics bàsics: respecte a l'autonomia de les persones, justícia i recerca del màxim benefici pel pacient procurant alhora evitar els possibles danys derivats de les accions que hom emprengui.
 4. El CSdM ha de vetllar perquè en la assistència a las persones no hi hagi discriminacions de cap tipus, ja sigui per raons de tipus ideològic, religiós, social, de gènere o de raça.
 5. El CSdM vetllarà perquè tant els malalts com els seus familiars o acompanyats rebin un tracte humà, cordial i digne basat en el diàleg, la participació i la confiança mútues.
 6. El CSdM disposa d'un comitè d'ètica assistencial obert a les consultes que li vulguin adreçar tant els usuaris i familiars com els professionals que hi treballen.
 7. El CSdM vetllarà per que es respecti la confidencialitat i privacitat de la informació que generi l'activitat assistencial amb les excepcions que prevegi la llei.
 8. El CSdM ha de respectar els drets dels usuaris i ha de garantir la difusió y el coneixement de la "carta de drets i deures dels usuaris" tant entre ells mateixos com entre els professionals.
 9. El CSdM ha d'oferir les millors expectatives de tractament d'acord amb les seves capacitats humanes i tècniques i d'acord amb el coneixement científic del moment facilitant, per tal d'assolir-lo, la formació continuada dels seus professionals.
 10. El CSdM incorporarà en les seves actuacions la docència i la investigació, sempre seguint les normatives vigents per les quals estan regulades.
 11. Tota persona té dret a viure i morir amb dignitat i el CSdM vetllarà perquè aquest dret sigui respectat.