Professionals

Aquestes estades tenen com a finalitat el reciclatge o la formació d’algun aspecte professional específic, ja sigui d’organització o de tècniques vinculades al seu lloc de treball.

 

Els requisits per poder fer una estada són:
• Ser especialista en ciències de la salut.
• Tenir alguna vinculació laboral de caràcter professional amb alguna institució pública o privada en el moment de fer l’estada.

 

Documents que cal presentar
• Sol·licitud d’estada formativa i objectius
• Currículum vitae
• Fotocòpia del DNI o passaport
• Fotocòpia original compulsada del títol
• Assegurança mèdica, d’accidents i de repatriació
• Assegurança de responsabilitat civil professional
• Certificat de vacunació (si escau)
• Certificat d’antecedents penals (si escau)
• Permís de residència o visat (si escau)

 

Petició
La sol·licitud d’estada formativa s’ha de tramitar, com a mínim, amb tres mesos d’antelació a la data prevista per portar-la a terme. S’ha de fer a través de l’adreça de correu de l’Àrea Acadèmica d’acord amb els criteris que defineixen l’estada i presentant els documents corresponents.