El Dr. Pere Clavé presenta al Departament de Salut el document de consens sobre l'atenció a la disfàgia

El document defineix la manera com els centres catalans han d’abordar el diagnòstic i el tractament de la disfàgia. Ha estat impulsat per una comissió mixta del Departament de Salut de la Generalitat i del Col·legi de Logopedes de Catalunya, i ha comptat amb el consens de més d’un centenar d’entitats, entre col·legis professionals, societats científiques, patronals de serveis i associacions de pacients i de professionals.

La Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut ha presentat el document Atenció a la disfàgia orofaríngia en els diversos àmbits del sistema de salut. Document de consens, per millorar l’atenció a aquesta malaltia. L’objectiu principal és disposar de recomanacions homogènies per a un millor abordatge de la disfàgia orofaríngia a Catalunya, i vol garantir una atenció de salut equitativa des del sistema sanitari català per a les persones afectades. Per tant, aquestes recomanacions haurien de servir per incorporar-les en protocols i guies i introduir-les a tots els centres sanitaris.


Pere Clavé, director acadèmic de Recerca i Innovació del Consorci, ha participat en l’elaboració i presentació d’aquest document que pretén sensibilitzar els professionals i la ciutadania de l’existència d’aquesta malaltia per potenciar-ne la prevenció i la detecció precoç, per augmentar-ne els diagnòstics i facilitar-ne el tractament adequat.


Un test de detecció precoç. Com a prioritat, el document proposa millorar-ne la detecció a través de la universalització d’un test que pot alertar dels símptomes des de l’atenció primària, la consulta d’especialistes, l’atenció a domicili o en els ingressos hospitalaris. El test volum-viscositat permet establir el diagnòstic clínic de la disfàgia orofaríngia a la capçalera del pacient. Aquest test ja s’aplica a l’Hospital de Mataró i als centres sociosanitaris residencials que supervisa.


Altres recomanacions. També es recomana fer-ne l’avaluació i intervenció mitjançant un equip de professionals multidisciplinari, que inclogui metges, infermeres i auxiliars d’infermeria, dietistes-nutricionistes i logopedes. Una altra de les propostes del document és l’aplicació de tècniques com la videofluoroscòpia per fer una avaluació clínica de la disfàgia i valorar-ne les complicacions que se’n puguin derivar, com la desnutrició o la deshidratació. Per últim, s’advoca per potenciar la higiene bucodental dels pacients ja diagnosticats de disfàgia, però també de totes les persones ancianes internes a centres sociosanitaris, ja que els bacteris bucals contribueixen a potenciar les infeccions i les malalties associades.


El document complert Atenció a la disfàgia orofaríngia en els diversos àmbits del sistema de salut. Document de consens es pot consultar aquí.