Voluntats anticipades

El document de voluntats anticipades es fonamenta en el respecte i la promoció de l'autonomia del pacient. És una manera de continuar exercint el dret al respecte dels propis valors per part d'una persona quan, per la seva situació de malaltia, ja no té capacitat per prendre decisions.

El document de voluntats anticipades o testament vital consta d'un seguit d'instruccions i orientacions adreçades al metge responsable, que poden ser més concretes si es coneixen les possibilitats evolutives probables davant d'una malaltia determinada, o bé més vagues si no es coneixen o quan l'atorgant, en el moment de redactar-lo, no està afectat per cap malaltia.

En aquest document, la persona manifesta:

  • Quins són els criteris, valors i expectatives personals que desitja que es tinguin en compte, així com les situacions sanitàries concretes en què vol que s'apliquin aquestes instruccions.

  • Instruccions i límits concrets referents a l'actuació mèdica davant de decisions previstes.

  • Es recomana que l'atorgant del document designi també un representant, que serà l'interlocutor vàlid i necessari amb el metge o l'equip sanitari que el substitueix en cas que no pugui expressar la seva voluntat per si mateix.

A la Carta de Drets i Deures del Pacient queda reflectit que s'ha de respectar el contingut d'aquest document.

La Unitat d'Atenció a l'Usuari centralitza la informació sobre els tràmits que s'han de seguir per a la redacció i registre del document i el gestiona tant internament (registre al programa assistencial) com al Registre de voluntats anticipades del Departament de Salut si així ho desitja l'atorgant.

Descarregar el model de document de voluntats anticipades