Protecció de les meves dades

Quina és la finalitat del tractament?

Com a usuari, les vostres dades seran tractades amb la finalitat de facilitar-vos assistència de caràcter medicosanitari, diagnòstic i de tractament, així com per gestionar les sol·licituds formulades.

La informació serà utilitzada així mateix per a la correcta facturació del cost dels serveis prestats per l'entitat.

Quina base jurídica sustenta la protecció de les vostres dades?

Les vostres dades seran tractades d'acord amb l'habilitació establerta a l'article 9.2.h del Reglament (UE) 2016/679.

A qui comunicarem les vostres dades?

Aquesta informació serà utilitzada pels serveis administratius i els serveis directament vinculats a l'assistència sanitària de l'entitat, d'acord amb les seves competències i funcions.

Us indiquem així mateix que la informació pot ser facilitada a aquells estaments oficials públics i privats que, per motius legals o de necessitat material, hagin d'accedir a les dades per a la correcta prestació de l'assistència medicosanitària que constitueix la finalitat del tractament d'aquestes dades.

Les vostres dades seran comunicades al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en el marc de la Història clínica compartida de Catalunya (HC3), d'acord amb els requeriments legals i seguint les indicacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que és el responsable d'aquest fitxer. Si desitgeu rebre més informació o voleu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, supressió i limitació o portabilitat reconeguts a la normativa de protecció de dades, podeu contactar amb la Unitat d'Atenció a l'Usuari del nostre centre. També podran ser cedides a les companyies asseguradores i mutualitats que s'hagin de fer càrrec de les despeses derivades de l'assistència. Les vostres dades podran ser facilitades a tercers encarregats del tractament que practiquin proves diagnòstiques o altres serveis assistencials requerits.

Les dades no seran facilitades en cap cas a cap tercer país o organització internacional.

Quins són els vostres drets?

Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos que siguin tractades i sol·licitar-ne la limitació o portabilitat enviant la sol·licitud per escrit a la Unitat d'Atenció a la Ciutadania del CSdM, situada a l'Hospital de Mataró, carretera de Cirera, 230, 08304 Mataró, adjuntant-hi una fotocòpia del vostre DNI o d'un document acreditatiu de la vostra identitat.

Com a usuari, teniu dret a sol·licitar la protecció de les dades contingudes a la vostra història clínica (en el programa assistencial del Consorci). Si desitgeu més informació, podeu contactar amb la Unitat d'Atenció a la Ciutadania.

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Les vostres dades seran conservades d'acord amb la legislació sanitària vigent en cada moment, actualment la Llei 21/2000, sobre els drets d'informació referent a la salut i l'autonomia del pacient i la documentació clínica.

En aquest sentit, les vostres dades referents als documents següents seran conservades durant quinze anys des de la data de cada procés assistencial: consentiments informats, informes d'alta, informes quirúrgics i registres de parts, dades relatives a anestèsia, informes d'exploracions complementàries, informes de necròpsia i informes d'anatomia patològica. Les dades identificatives de la mare i el nadó, en cas de part, es conservaran amb caràcter indefinit. La resta de documentació es conservarà durant cinc anys.

Reclamació

Si creieu que s'han vulnerat els vostres drets podeu presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), a la seu electrònica de l'Autoritat o per mitjans no electrònics.

Responsable del tractament de les dades

El responsable del tractament de les dades personals és el Consorci Sanitari del Maresme (www.csdm.cat), amb domicili a la carretera de Cirera, 230. 08304 Mataró.

Telèfon de contacte: 937 417 700.
Dades de contacte: lopd@csdm.cat
Dades de contacte del delegat de Protecció de Dades: dpd@csdm.cat

Document d'informació sobre protecció de dades dels usuaris