Inici / Servei de Valoració de la Dependència (SEVAD)
Servei de Valoració de la Dependència (SEVAD)

El SEVAD Maresme del CSdM és un dels 23 serveis adscrits al conveni del Programa per a l’impuls i l’ordenació de l’autonomia personal i l’atenció de les persones amb dependència (PRODEP) que fa les valoracions a la Comarca del Maresme.

L’objectiu és dur a terme les valoracions funcionals que siguin requerides al domicili a través de professionals acreditats i emetre la proposta d’informe de grau i nivell de dependència.

Procediment
• Estudiar la informació de cada cas per preparar la valoració funcional.
• Analitzar i registrar l’informe de salut. Si és insuficient, es consulta la xarxa assistencial o
  es demana al sol·licitant un informe complementari.
• Programar el procés de valoració al domicili habitual de la persona.
• Fer la valoració funcional de la situació de dependència aplicant el barem de valoració
  de dependència i l’instrument específic de 0 a 3 anys.

Registre i distribució de sol·licituds
Els serveis territorials d’Acció Social i Ciutadania reben les sol·licituds amb la documentació adjunta, en registren l’entrada, remeten la notificació de recepció i fan el requeriment, si escau.

La Unitat Territorial d’Autonomia i Dependència del PRODEP, coparticipada per la Generalitat i l’Administració local, controlarà tot el procés: accés, recepció, registre, gravació, derivació al SEVAD de referència i resolució.

Equip interdisciplinari format per: valoradors (7 infermeres diplomades + 1 diplomat/da t. ocupacional) professionals de suport (metge – psicòleg – t. social). Menys 2 administratives, tots els professionals estan acreditats per la Generalitat de Catalunya.

Informació i sol·licituds
• A les oficines dels serveis socials d’Atenció Primària del vostre municipi o a la vostra
  Àrea Bàsica de Salut.
• A través de la pàgina web del Departament d’Acció Social i Ciutadania i del Departament
  de Salut.
• Si esteu ingressat en un centre, us podeu adreçar al Servei de Treball Social del mateix centre.

Com es mesura la dependència?
S’estableixen tres graus de dependència amb relació ala necessitat d’ajuda que té una persona per dur a terme les activitats bàsiques de la vida diària:

Grau I dependència moderada: quan la persona necessita ajuda almenys una vegada 
  al dia o té necessitats d’ajuda intermitent o limitada per a la seva autonomia personal.
Grau II dependència severa: quan la persona necessita ajuda dues o tres vegades al dia,
   però no requereix de la presència permanent d’una persona cuidadora, o bé té necessitat
   d’ajuda externa per a la seva autonomia personal.
Grau III gran dependència: quan la persona necessita ajuda diverses vegades al dia per
   la seva pèrdua total d’autonomia mental o física, necessita la presència indispensable i
   contínua d’una altra persona o té necessitat d’ajuda generalitzada per a la seva autonomia
   personal.

Resolució
La resolució de cada sol·licitud serà enviada pel PRODEP al sol·licitant i a l’entitat local ajuntament o Servei de Treball Social.

SEVAD Maresme
Horari d’atenció al públic: de 8 a 19 h de dilluns a divendres
Antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena
C/ Hospital 31 de Mataró
Telèfon: 937 582 819