Inici / Atenció a Persones Discapacitades (CAD)
Centre d'Atenció a Persones Discapacitades (CAD)

El CAD és un servei que valora el grau de discapacitat de les persones i indica, a través d’un informe tècnic, el diagnòstic i el grau de disminució de cada sol.licitant.

 

Qui valora el grau de discapacitat?
un equip format per un professional mèdic, un professional de la psicologia i un profesional de treball social. El CSdM, a través d’un conveni amb l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), compta amb dos equips interdisciplinaris de valoració de la discapacitat d’adults.

Quin és l’àmbit d’actuació del CAD?

L’àmbit territorial d’actuació del CAD és Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Sant Adrià del Besòs i el Maresme.

Qui pot accedir al CAD?
• Persones que pateixen alguna malaltia permanent la qual pot comportar conseqüències que

  provoquin una disminució per a les activitats de la vida diària.
• Persones que pateixen alguna disminució seqüela d’una malaltia física, psíquica i/o sensorial i que

  necessitin saber el grau de disminució.

Com es fa la valoració?

L’equip realitza la valoració i emet un dictamen tècnic facultatiu que evalúa el grau de disminució segons les taules de valoració de la discapacitat establertes per la normativa aplicable. Aquest informe es remet a l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), qui reconeixerà el grau que correspongui i li ho comunicarà directament a la persona interessada.

 

Quins beneficis es poden obtenir?

Les persones que puguin acreditar el grau de disminució podran beneficiar-se de diferents prestacions del Departament d’Acció Social i Ciutadania i de totes les accions assistencials existents per a persones amb disminució:

• Certificats d’aptitud física pel treball.
• Per accedir a la reserva de places per a persones amb disminució de les convocatòries als cossos

  de funcionaris de totes les administracions.
• Obtenció de la targeta d’aparcament per a vehicles que portin persones amb disminució i amb

  dificultats de mobilitat.
• Reducció de l’IVA en la matriculació de vehicles i altres que puguin sorgir.
• Desgravació de la quantia establerta a l’efecte de la declaració de la renda.
• Sol.licitar habitatges adaptats i les subvencions existents per a la seva compra.
• Ingrés en residències, centres de dia, assistència a centres ocupacionals transitoris i productius,

  etc.… i altres.

Registre i distribució de sol·licituds
Informació i sol.licituds
Les sol.licituds es tramiten a traves de Treball Social del Ajuntament o Àrea Bàsica de Salut corresponent a la localitat de la persona afectada, que ho enviaran a l’entitat responsable: Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) que ho remetrà a l’entitat Valoradora corresponent.

Durada del servei
El certificat es considera habitualment de validesa indefinida. Malgrat això, es pot plantejar la possibilitat de necessitar una nova valoració quan la situació individual de l’usuari hagi canviat. En certs casos, la validesa del certificat serà temporal, si així ho considera l’Equip de Valoració.

Observacions
La concessió de les prestacions va lligada a les bases de les diferents convocatòries de les ajudes i al tipus de dictamen tècnic facultatiu que emet l’equip multiprofessional que valora el grau de disminució.

 

CAD

Horaris:

De 8 a 15h dilluns, dimarts, dijous i divendres

De 8 a 14h i de 15 a 17h el dimecres
C/ Hospital 31 – Mataró - Antic Hospital St. Jaume
Telf.: 937 582 802
http://www.gencat.cat/benestar