Inici / Gestió econòmica, comptable i estadística
Gestió econòmica, comptable i estadística

 

CONSORCI SANITARI DEL MARESME

Pressupost
>> Pressupostos aprovats, executats i liquidats [2017] [2018] [2019] [2020]

>> Compte de liquidació [2017] [2018]

>> Enllaç a la DG de pressupostos

Comptes anuals i informes auditoria
>> Informe d’auditoria [2017] [2018]
>> Balanç de situació i compte de pèrdues i guanys [2017] [2018]

Inventari General del Patrimoni Entitat
>> Inventari de béns immobles [2017] [2018]
>> Béns mobles de valor especial

>> Gestió del patrimoni

>> Contractació patrimonial

Subvencions i ajuts
>> Subvencions i ajuts previstos
>> Subvencions i ajuts atorgats
>> Control financer de les subvencions i els ajuts

Resultats i dades estadístiques
>> Central de Resultats
>> Memòria corporativa anual [2017] [2018]
>> Auditories de qualitat serveis públics
>> Acreditacions de qualitat 

Altra informació econòmica
>> Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya

 

 

FUNDACIÓ PRIVADA SALUT DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME 

Pressupost
>> Pressupostos aprovats, executats i liquidats [2017] [2018] [2019] [2020]

>> Compte de liquidació [2017] [2018]

>> Enllaç a la DG de pressupostos

Comptes anuals i informes auditoria
>> Informe d’auditoria [2017] [2018]
>> Balanç de situació i Compte de pèrdues i guanys [2017] [2018]

Inventari General del Patrimoni Entitat
>> Inventari de béns immobles
>> Béns mobles de valor especial

>> Gestió del patrimoni

>> Contractació patrimonial

Subvencions i ajuts
>> Subvencions i ajuts previstos
>> Subvencions i ajuts atorgats
>> Control financer de les subvencions i els ajuts

Resultats i dades estadístiques
>> Central de Resultats
>> Memòria corporativa anual
>> Auditories de qualitat serveis públics

Altra informació econòmica
>> Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya

 

 

- Darrera actualització del bloc "Gestió econòmica, comptable i estadística": febrer de 2020

- Propera revisió del bloc "Gestió econòmica, comptable i estadística": juny de 2020