Inici / Vols fer una estada formativa?
Vols fer una estada formativa?

El CSdM ofereix la possibilitat de fer estades formatives als seus centres durant un període limitat per transmetre l’experiència assistencial, organitzativa, docent i de recerca emmarcada en un programa formatiu individualitzat.

 

Criteris que defineixen una estada formativa de qualsevol professional
• No s’accepta cap sol·licitud que no estigui degudament formalitzada.
• Per poder fer l’estada formativa cal disposar obligatòriament d’una assegurança mèdica i d’accident així com d’una assegurança de responsabilitat civil professional.
• L’estada formativa no s’entén com una activitat laboral, per la qual cosa no es percep cap mena de retribució ni compensació econòmica durant la durada d’aquesta.
• La persona que fa l’estada ha de disposar de mitjans propis per cobrir totes les seves despeses durant l’estada.
• L’horari queda establert en el conveni o document d’estada.
• La persona que fa l’estada està subjecta a la normativa general de l’Hospital i a l’específica de cada servei.
• La persona que fa l’estada ha d’accedir a les dependències amb la targeta identificativa del centre d’estudis o amb la identificació interna de l’Hospital.
• La persona que fa l’estada no ha de signar cap document mèdic i ni porta directament l’assistència de malalts/altes ingressats/ades, ambulatoris/òries o d’urgències.
• El centre es reserva la possibilitat de revocar l’estada formativa i també, de la mateixa manera, l’estudiant/professional pot renunciar a l’estada formativa en qualsevol moment amb una causa justificada.

 

Confidencialitat i protecció de dades
L’estada formativa obliga a mantenir la confidencialitat de les dades i informacions que es puguin obtenir del CSdM. Amb aquest efecte, s’ha de subscriure una clàusula de confidencialitat. Un cop acabada l’estada, no s’ha d’utilitzar cap informació o dada adquirida per a cap finalitat que pugui vulnerar les lleis de protecció de dades, de propietat intel·lectual i industrial o qualsevol altra llei aplicable. Aquest compromís es manté de manera indefinida després d’acabar l’estada.

 

Compromisos de l’estada formativa
• Respectar les normes i protocols generals d’actuació establerts pel CSdM i els específics de cada servei.
• Vetllar per la pròpia salut i per la de les persones que puguin resultar afectades pel desenvolupament de l’activitat.
• Utilitzar correctament i adequadament els mitjans amb els quals es desenvolupa l’activitat, d’acord amb la seva naturalesa i els riscos previsibles.
• Emprar correctament i de conformitat amb les instruccions rebudes els mitjans i equips de protecció.
• Informar de qualsevol possible situació de risc.

 

Riscos laborals
La persona que fa l’estada s’ha de posar en contacte amb el Servei de Prevenció en cas que hi hagi algun aspecte de la seva salut que cregui que ha d’estar en coneixement de la institució.

 

Documentació

• Claúsula de confidencialitat (Català/Castellà)

Normativa d’estades formatives