En compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, els comuniquem que el present lloc web és propietat de:

 

Consorci Sanitari del Maresme

Carretera de Cirera, 230. 08304 Mataró.

CIF: Q5856428G       Telèfon: 937 417 700

Correu de contacte: comunicacio@csdm.cat

Centre autoritzat: H08002897

 

 

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
 2. Tots els continguts, textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (des d'ara, els 'Continguts') d’aquesta web són propietat del Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) o de terceres persones físiques o jurídiques que han autoritzat el seu ús i queden protegits per la legislació espanyola en matèria de Propietat intel·lectual.

   

  Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i mitjà tècnic, sense l’autorització del CSDM, d’acord amb el que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual.

   

  El manteniment, edició, actualització, revisió i difusió de la informació disponible en aquest website es realitzarà de forma periòdica per part de Dani Olea (Tècnic de Comunicació) i amb la validació de Josep Ma. Ibáñez (Director Assistencial - No. col·legiat: 25.145). Al peu del web es podrà trobar la última data d’actualització.

   

   

 1. CONDICIONS D’UTILITZACIÓ
 2. De la informació

  L’accés a aquesta plana implica, l’adquisició de la condició d’usuari i l’acceptació de les condicions d’utilització d’aquesta web, que es detallen a continuació:

   

  • Tots els continguts d’aquesta plana, imatges, sons, textos, arxius, logotips, marques, disseny o codi font o qualsevol altre element, son propietat del CSdM, i queden protegits per la legislació sobre propietat intel·lectual i industrial espanyola. L’accés als continguts d’aquest website no transfereix cap dret sobre els mateixos.

   

  • Queda prohibida la reproducció, excepte per ús privat, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o qualsevol altre explotació dels continguts d’aquesta plana sense el consentiment exprés i per l’escrit del propietari del website.

   

  • Queden prohibides, a títol merament enunciatiu els següents comportaments:
  • La reproducció total o parcial dels continguts de la plana, en qualsevol format.
  • La difusió dels textos publicats en aquesta web sense indicar-ne la font.
  • La utilització o modificació de les marques, dissenys, logotips, formularis o qualsevol altres, de forma íntegra o parcial.

   

  • La realització d’enllaços sols és permetrà a la plana principal del website quedant prohibida la realització de pràctiques de framming, deep-linking que indueixin a error sobre l’origen dels continguts.

   

  • L’establiment d’enllaços en cap moment implicarà cap mena de relació amb el CSdM, col·laboració o suport. No és permetrà la realització d’un enllaç que de forma fraudulenta, indueixi o estableixi qualsevol tipus de relació amb l’entitat.

   

  • Queden prohibits els enllaços des de planes difamatòries, pornogràfiques, racistes, xenòfobes, o que ofereixin informació falsa sobre el CSdM o qualsevol dels seus col·laboradors.

   

  • El CSdM revisa i actualitza la informació continguda en aquest website periòdicament, però no garanteix que la informació sigui veraç, actualitzada i no errònia, en conseqüència no és responsabilitza pels danys ocasionats per les decisions preses en base a la informació o continguts d’aquesta plana.

   

  • El present website queda sotmès a l’establert per la legislació espanyola. Els tribunals de Barcelona, seran els competents per a conèixer de qualsevol conflicte que pugui néixer de la utilització d’aquesta plana.

   

  • Els continguts d'aquesta pàgina són de caràcter general, informatiu i apte per a qualsevol públic que vulgui conèixer el CSdM i el seu dia a dia. En cap cas substitueix la prestació d'un servei d'assessorament sanitari o assistencial de cap tipus, pel que aquesta informació resulta insuficient per a la presa de decisions personals o empresarials per part de l'Usuari.

   

  • El CSdM no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada en el Portal, ni dels danys i perjudicis produïts en l'Usuari o tercers amb motiu d'actuacions que tinguin com únic fonament la informació obtinguda en el Portal.

   

  De la qualitat del servei

  L'accés al Portal no implica l'obligació, per part del CSdM, de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics.

   

  El CSdM no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.

   

  De la disponibilitat del Servei

  L'accés al Portal requereix de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions, la fiabilitat de les quals, qualitat, continuïtat i funcionament no correspon a el CSdM. Per tant, els serveis proveïts a través del Portal poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles, amb caràcter previ o simultani a la prestació del servei del Portal.

   

  El CSdM no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari, que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions, que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

   

  Dels continguts i serveis enllaçats a través del Portal

  El servei d'accés al Portal inclou dispositius tècnics d'enllaç, directoris i fins i tot instruments de recerca que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet (des d'ara, 'llocs enllaçats').En aquests casos, el CSdM actua com a prestador de serveis d'intermediació de conformitat amb l'article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI) i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els llocs enllaçats, en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud, i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l'Usuari consideri que hi ha un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, podrà comunicar-ho al CSdM d'acord amb el procediment i els efectes establerts en la clàusula 6, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l'obligació de retirar el corresponent enllaç. L'existència de llocs enllaçats no ha de pressuposar l'existència d'acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació del CSdM amb les manifestacions, continguts o serveis proveïdors.

   

  El CSdM no coneix els continguts, serveis i qualitat dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys ocasionats per la il·licitud, qualitat, desactualització, no disponibilitat, error i/o inutilitat dels continguts i/o serveis dels llocs enllaçats, ni per qualsevol altre perjudici que no sigui directament imputable a el CSdM.

   

   

 1. COMUNICACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT I INADEQUAT
 2. En el cas que l'Usuari o qualsevol altre usuari d'Internet, tingués coneixement que els Llocs Enllaçats remeten a pàgines, els continguts de les quals o serveis són il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral,  podrà posar-se en contacte amb el CSdM indicant els següents extrems:

  • Dades personals del comunicant: nom, adreça, telèfon i correu electrònic.
  • Descripció dels fets que revelen el caràcter il·lícit o inadequat del Lloc Enllaçat.
  • En el supòsit de violació de drets, tals com propietat intel·lectual i/o industrial, les dades personals del titular del dret infringit quan sigui persona distinta del comunicant.
  • Així mateix haurà d'aportar el títol que acrediti la legitimació del titular dels drets i, si escau, el de representació per a actuar per compte del titular quan sigui persona distinta del comunicant;
  • Declaració expressa que la informació continguda en la reclamació és exacta. La recepció per part del CSdM de la comunicació prevista en aquesta clàusula no suposarà, segons el que es disposa en la LSSI, el coneixement efectiu de les activitats i/o continguts indicats pel comunicant. Així mateix haurà d'aportar el títol que acrediti la legitimació del titular dels drets i, si escau, el de representació per a actuar per compte del titular quan sigui persona distinta del comunicant;
  • Declaració expressa que la informació continguda en la reclamació és exacta.
  • La recepció per part del CSdM de la comunicació prevista en aquesta clàusula no suposarà, segons el que es disposa en la LSSI, el coneixement efectiu de les activitats i/o continguts indicats pel comunicant.

 

 

 1. ENLLAÇOS DE TERCERS A LA WEB CDSM.CAT
 2. Els usuaris que vulguin establir un enllaç al portal web de CSdM han de tenir en compte que aquest no implicarà en cap cas l’existència de cap relació entre CSdM i la pàgina on s’estableixi l’enllaç o el seu propietari, ni l’acceptació o prestació de cap servei o aprovació dels continguts.

   

  No es podrà declarar o donar a entendre que el CSdM ha autoritzat de manera expressa, ha supervisat o ha assumit els serveis o informacions ofertes a la pàgina web en la que s’ubiqui l’enllaç. CSdM no es responsabilitza dels continguts o serveis oferts a la web on s’allotgi l’enllaç, incloent-hi la qualitat, exactitud, correcció o moralitat dels continguts. Ni tampoc dels danys que l’usuari pugui patir a causa de l’accés a les pàgines de tercers, on s’allotgin enllaços a les pàgines de CSdM. La pàgina en la que s’allotgi l’enllaç a les webs de CSdM, excepte autorització expressa, no podrà contenir el logotip, la imatge, marca o denominació de CSdM.

   

  La pàgina on s’allotgi l’enllaç a les pàgines web de CSdM, no podrà tenir continguts ni oferir serveis de caràcter il·lícit, contraris a la moral o els bons costums socialment acceptats, ni contraris a drets de tercers.

   

   

 1. POLÍTICA DE PRIVACITAT
 2. Les dades que els usuaris introdueixin en els formularis o que enviïn per correu electrònic, seran tractades pel CSdM, i s’utilitzaran amb la finalitat de facilitar l’accés a la informació de la  web i gestionar les peticions d’informació i/o gestió curricular que enviï l’usuari. En cas que doni el seu consentiment per a la utilització de cookies, les seves dades seran emprades amb criteris estadístics i amb la finalitat de millorar el servei prestat. Els usuaris podran exercir els seus drets  d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitacions en el tractament d'acord amb el qual preveu el Reglament (UE) 2016/679, dirigint-se a la direcció de CSdM o a través de l'adreça de correu electrònic lopd@csdm.cat, a la atenció del delegat de protecció de dades.  

   

  A menys que específicament s’estableixi el contrari, serà necessari omplir tots els camps dels formularis, amb dades exactes, completes i actualitzades. En cas contrari l’entitat podrà fer responsable a l’usuari dels danys i perjudicis que la introducció d’aquestes dades errònies pugui causar.

   

  Quan sigui necessari la prestació del consentiment, aquest s’haurà de donar per una persona amb plena capacitat d’obrar, en cas contrari el consentiment s’haurà de donar per part del seu representant o tutor legal.

   

  Totes les dades és tractaran aplicant les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatiu establertes per la legislació vigent.

   

  Les seves dades no es cediran a tercers ni s’utilitzaran per cap altre finalitat diferent a l’establerta en el primer paràgraf del present advertiment, a menys que una llei estableixi el contrari o que les dades s’exigeixin per part del Jutge, Ministeri Fiscal o qualsevol ens públic que d’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades estigui legitimada per exigir-les.

   

  Així mateix, l’entitat comunica a l’usuari l’eventual utilització de cookies quan l’usuari navegui per les diferents pantalles, amb la única i estricta finalitat d’identificar l’idioma i les preferències, podent oferir-li un servei més. Les cookies utilitzades pel Consorci Sanitari del Maresme, són emmagatzemades en el disc dur de l’usuari però no poden llegir les dades contingudes en ell ni llegir els arxius cookies creats per altres proveïdors. L’usuari pot impedir la generació de cookies a través de la selecció de la corresponent opció del navegador, però donat que les mateixes s’utilitzen per a reconèixer als usuari i prestar-li un serveis personalitzat, pot ser possible que és produeixi algun mal funcionament del website.

   

   

 1. POLÍTICA DE COOKIES
 2. Una cookie és un petit fitxer de text que s'emmagatzema en el seu navegador quan visita gairebé qualsevol pàgina web. La seva utilitat és que el web sigui capaç de recordar la seva visita quan torni a navegar per aquesta pàgina. Les cookies solen emmagatzemar informació de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, estadístiques d'ús, enllaços a xarxes socials, accés a comptes d'usuari, etc. L'objectiu de la cookie és adaptar el contingut de la web al seu perfil i necessitats, sense cookies els serveis oferts per qualsevol pàgina es veurien minvats notablement.

   

  Cookies utilitzades en aquest lloc web

  Seguint les directrius de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades procedim a detallar l'ús de cookies que fa aquesta web per tal d'informar-lo amb la màxima exactitud possible.

   

  Aquest lloc web no utilitza cookies pròpies.

   

  Aquest lloc web utilitza les següents cookies de Google per poder elaborar estadístiques sobre el trànsit i el volum de visites d'aquest web. En utilitzar aquest lloc web està consentint el tractament d'informació sobre vostè per Google. Per tant, l'exercici de qualsevol dret en aquest sentit haurà de fer-ho comunicant-se directament amb Google.

   

  En aquesta plana web s’empren les següents cookies:

  • _utma: serveixen per distingir usuaris i sessions. Cada cop que s’envien dades a Google Analytics s’actualitza aquesta cookie. Es conserven 2 anys des de la darrera actualització.
  • _utmt: serveixen per limitar el percentatge de sol·licituds. Es conserven 10 minuts.
  • _utmb: serveixen per determinar noves sessions o visites. Es conserven 30 minuts des de la darrera actualització.
  • _utmz: serveixen per emmagatzematge de la Font de tràfic o de campanya. Forma en que l’usuari accedeix al web. Es conserven 6 mesos des de la darrera actualització.
  • _utmc: serveixen per determinar si l’usuari es troba en una nova sessió o visita. Es conserven fins a la fi de la sessió al navegador.

   

  Desactivació o eliminació de cookies

  En qualsevol moment podrà exercir el seu dret de desactivació o eliminació de cookies d'aquest lloc web. Aquestes accions es realitzen de forma diferent en funció del navegador que estigui usant. La majoria dels navegadors web accepten cookies, però podeu canviar la configuració del navegador web perquè rebutgi noves cookies, desactivi les que ja existeixen o bé que us comuniqui quan algú us envia una nova cookie al vostre dispositiu. Per canviar la configuració seguiu les instruccions que us proporciona cada navegador:

   

  • Internet Explorer: Eines > Opcions d'internet > Privadesa
   O bé fes clic aquí per més informació.
  • Firefox: Eines > Opcions > Privadesa > Historial > Paràmetres personalitzats.
   O bé fes clic aquí per més informació.
  • Chrome: Configuració > Mostra la configuració avançada > Privadesa > Configuració del contingut.
   O bé fes clic aquí per més informació.
  • Safari: Preferències > Seguretat.
   O bé fes clic aquí per més informació.
  • Opera: Configuració.
   O bé fes clic aquí per més informació.

   

  Bloquejar l'ús de les cookies en la vostra navegació pot fer que alguns serveis o característiques del lloc web no estiguin disponibles.

   

  Notes addicionals

  • Ni aquest web ni els seus representants legals es fan responsables ni del contingut ni de la veracitat de les polítiques de privacitat que puguin tenir els tercers esmentats en aquesta política de cookies.
  • Els navegadors web són les eines encarregades d'emmagatzemar les cookies i des d'aquest lloc d'efectuar el seu dret a eliminació o desactivació de les mateixes. Ni aquest web ni els seus representants legals poden garantir la correcta o incorrecta manipulació de les cookies per part dels esmentats navegadors.
  • En alguns casos és necessari instal·lar cookies perquè el navegador no oblidi la seva decisió de no acceptació de les mateixes.
  • En el cas de les cookies de Google Analytics, aquesta empresa emmagatzema les cookies en els servidors als Estats Units i es compromet a no compartir-la amb tercers, excepte en els casos en què sigui necessari per al funcionament del sistema o quan la llei obligui a aquest efecte. Segons Google no guarda la seva adreça IP. Google Inc és una companyia adherida a l'Acord de Port Segur que garanteix que totes les dades transferides seran tractades amb un nivell de protecció d'acord amb la normativa europea. Si desitja informació sobre l'ús que Google dóna a les cookies li adjuntem aquest altre enllaç.
  • Per a qualsevol dubte o consulta sobre aquesta política de cookies no dubti en comunicar-se amb nosaltres a través de l’adreça lopd@csdm.cat.

   

 1. POLÍTICA DE PUBLICITAT
 2. El website "www.csdm.cat", propietat del Consorci Sanitari del Maresme (CSdM), no allotja cap tipus de publicitat ni pròpia, ni de tercers. No obstant, queda reservat el dret de poder inserir publicitat tot indicant-t'ho de forma explícita dintre de l'apartat "Avís Legal".

   

 1. Informació del tractament de dades personals relatives a la pàgina web
 2. Podeu accedir a informació del tractament de dades personals relatives a les cookies, a la newsletter i a la sol·licitud de feina amb Curriculum vitae mitjançant el següent enllaç