Atenció a la dependència

RESIDÈNCIA SANT JOSEP

Residència assistida
Servei d’acolliment residencial de caràcter permanent adreçat a persones grans amb un grau d’autonomia insuficient per portar a terme les activitats de la vida diària, que necessiten supervisió, ajuda o suplència constant i que tenen una situació sociofamiliar que els impedeix viure a casa seva.

Centre de dia
Servei d’acolliment diürn adreçat a persones grans en situació de dependència que necessiten organització, supervisió i assistència en les activitats de la vida diària.

PADES
El Programa d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport (PADES) ofereix atenció i assistència domiciliària al malalt i a la família en situacions de final de vida. També atén a domicili pacients amb patologies cròniques evolucionades d’alta complexitat com a suport dels equips d’atenció primària i de les especialitats hospitalàries.


EQUIPS DE VALORACIÓ I ORIENTACIÓ 

Equip de valoració i orientació a la discapacitat (CAD)
Ofereix informació i orientació a les persones amb discapacitat, a les seves famílies i a la comunitat de professionals.

En cada CAD hi ha un equip de valoració i orientació format per professionals de la medicina, la psicologia i el treball social que fan la valoració de la discapacitat. 

Equip de valoració i orientació a la dependència (SEVAD)
Porta a terme els tràmits i les valoracions funcionals de les persones que han sol·licitat que els sigui reconeguda una situació de dependència. Disposa d’equips formats per professionals dels àmbits de la infermeria, la teràpia ocupacional, la fisioteràpia, el treball social, la psicologia i la medicina que estudien les sol·licituds, analitzen els informes de salut, entrevisten personalment les persones sol·licitants i emeten l’informe de valoració.