Inici / Vols fer una estada formativa? / Estades formatives d'estrangers
Estades formatives d'estrangers

Les estades formatives per a ciutadans estrangers estan regulades a l’article 30 del Reial decret 183/2008, de 8 de febrer, pel qual es desenvolupen determinats aspectes del sistema de formació sanitària especialitzada. S’autoritzaran estades formatives temporals a graduats i especialistes en Ciències de la Salut en actiu en països amb els quals s’hagin subscrit convenis de col·laboració cultural. (Aquestes estades no estan previstes per a professionals espanyols o estrangers que prestin serveis en institucions públiques o privades espanyoles i vulguin realitzar estades o períodes d’aprenentatge en altres centres espanyols o estrangers. Així mateix, no s’inclouen dins de les estades formatives a la realització de cursos de postgrau específics (diplomes, màster) tot i que es realitzin en establiments sanitaris.)

 

Les estades formatives, durant les quals no hi ha vinculació laboral amb el centre sanitari, es realitzaran exclusivament en unitats docents acreditades a Espanya per a la formació d’especialistes i no podran ser preses en consideració per a l’obtenció del títol espanyol d’especialista o per a l’homologació de títols estrangers a aquest títol espanyol.

 

Els que realitzin estades formatives tindran la consideració de personal en formació, de manera que les activitats en què intervinguin seran, en tot cas, planificades, dirigides, supervisades i graduades pels professionals que prestin serveis en la unitat docent en la qual es realitzi la estada.

 

Les estades s’han d’autoritzar per un termini màxim de sis mesos, prorrogable excepcionalment per altres sis, mitjançant autorització expressa i fonamentada en causes degudament justificades per la comissió de docència del centre en el qual es realitza.

 

Només es permet sol·licitar una estada, en un Centre Nacional. En cas de detectar aquesta irregularitat, això impediria sol·licitar una altra estada fins transcorreguts 5 anys.

 

Una vegada conclosa l’estada no podrà autoritzar-se una nova al mateix sol·licitant fins que hagin transcorregut cinc anys des de la conclusió de l’anterior.

 

Conclòs el període formatiu, la comissió de docència emetrà un certificat en què es farà constar les activitats dutes a terme i l’avaluació de l’estada formativa com "satisfactòria" o "no satisfactòria" a la vista dels informes que emetin els professionals que han tutelat la seva formació. Conclosa l’estada formativa, el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, a la vista de l’avaluació que se cita, expedirà un certificat acreditatiu de la mateixa.

 

Requisits
• Tenir en el moment de la realització de l’estada una vinculació laboral de caràcter professional o formatiu amb una institució pública o privada d’algun país amb el qual Espanya hagi subscrit conveni de col·laboració cultural.

• Estar en possessió del títol de Graduat Universitari en Medicina, Farmàcia o Infermeria o en alguna de les professions sanitàries titulades descrites en l’article 2 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’Ordenació de les Professions Sanitàries.

• També podran fer estades formatives que ostenten el títol d’especialista en Ciències de la Salut o es trobin realitzant la formació en alguna de les especialitats i que compleixin els requisits de titulació que es detallen al següent enllaç del Ministeri

 

La sol·licitud

Haurà d’emplenar el model de sol·licitud que es troba en la pàgina web del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, seguint les indicacions.

 

A la sol·licitud s’hi ha d’adjuntar la documentació següent:
• Còpia del passaport (confrontada o compulsada amb l’original).

• Còpia legalitzada del títol oficial de graduat universitari o del d’especialista en Ciències de la Salut (Cal LEGALITZACIÓ original).

• Informe de la comissió de docència del centre espanyol d’acollida, en el qual es faci constar l’acceptació de l’interessat i que l’acceptació no perjudica la capacitat docent del centre.

• Informe favorable de l’òrgan competent en matèria de formació especialitzada de la corresponent comunitat autònoma.

• Informe del responsable del centre sanitari estranger on l’interessat presti serveis, en què constin les dades de la institució i en el qual es determinin els objectius concrets que es pretenguin amb la realització de l’estada, degudament signat i segellat.

 

El termini de presentació de sol·licituds serà d’un màxim de sis mesos i un mínim de tres mesos, abans de la iniciació de l’estada formativa.

 

Finalment, en tots els casos, l’informem que, en el moment d’incorporar al nostre Centre, haurà de presentar a la Secretaria de la Comissió de Docència, una assegurança d’assistència sanitària i una pòlissa de responsabilitat civil, a més d’adjuntar el seu currículum vitae i 1 fotografies (BOE núm. 45, dijous 21 de febrer de 2008).