Residents

Especialistes en formació nacionals 
Segons el Reial Decret 183/2008, de 8 de febrer, la Comissió de Docència és “l’òrgan col·legiat a qui correspon organitzar la formació, supervisar-ne l’aplicació pràctica i controlar el compliment dels objectius previstos en els programes formatius de les diferents especialitats de ciències de la salut. També ha de facilitar la integració de les activitats formatives i dels residents amb l’activitat assistencial ordinària del centre i planificar la seva activitat professional al centre conjuntament amb els òrgans de direcció d’aquest”.

 

El CSdM disposa d’una Comissió de Docència formada per 16 membres que s’encarrega de donar compliment a la normativa vigent a la institució, com també de la subcomissió de Medicina Familiar i Comunitària i la subcomissió d’Infermeria.