Concursos i contractacions

El Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) és una entitat de dret públic en la qual participen el Servei Català de la Salut, el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Mataró.

 

Aquesta entitat està subjecta a l’aplicació de Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), de conformitat amb el previst a l’article 3.2, apartat b), d’aquesta norma. Concretament, a efectes de la LCSP, el CSdM té la consideració d’Administració Pública.

 

D’acord amb l’article 63 de la LCSP, el CSdM ha de difondre a través d’internet el seu perfil del contractant, com a element que agrupa la informació i documents relatius a la seva activitat contractual amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic als mateixos.

 

El perfil del contractant del CSdM es troba publicat a la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, en aplicació de l’ORDRE VEH/172/2017, de 25 de juliol, d’aprovació de les aplicacions de la Plataforma de serveis de contractació pública i del Sobre digital.

 

En conseqüència, podeu accedir al perfil del contractant del CSdM mitjançant el següent enllaç:

 

>> Consorci Sanitari del Maresmeplataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

 

>> Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresmeplataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

 

Més informació

Per correu postal
Unitat de contractació pública
Hospital de Mataró (Consorci Sanitari del Maresme)
Carretera de Cirera, 230
08304 – Mataró (Barcelona)

 

Per telèfon
937 417 700 - Extensions 1018 i 1041

 

Per correu electrònic
contractacio.publica@csdm.cat