Voluntats anticipades

El fonament del document de Voluntats Anticipades es troba en el respecte i la promoció de l’autonomia del pacient. És una forma de continuar exercint el dret a ser respectat amb els propis valors quan la persona, per la seva situació de malaltia, ja no té capacitat per prendre decisions.

 

El document de Voluntats Anticipades o Testament Vital, consta d’un seguit d’instruccions i orientacions a seguir, adreçades al metge responsable, que poden ser més concretes si es coneixen les possibilitats evolutives probables davant una determinada malaltia, o bé més vagues si no es coneixen, o l’atorgat no està actualment afectat per cap malaltia.

 

En aquest document, la persona manifesta:

Quins són els criteris, valors i expectatives personals que desitja es tinguin en compte, així com les situacions sanitàries concretes en que vol que s’apliquin aquestes instruccions.

Instruccions i límits ja més concrets a l’actuació mèdica davant de decisions previstes.

 

La persona ha de designar també a un representant, que és l’interlocutor vàlid i necessari amb el metge o l’equip sanitari, perquè substitueixi l’atorgant en el cas que no pugui expressar la seva voluntat per si mateix.

 

En la Carta de Drets i Deures del Pacient queda reflectit que s’ha de respectar el contingut d’aquest document.

 

Validació

A la Unitat d’Atenció a l’Usuari, està centralitzada la informació sobre els tràmits a seguir per la redacció i enregistrament del document i es realitza la gestió tant a nivell intern (es deixa còpia a la Història Clínica del pacient), com al registre de Voluntats Anticipades del Departament de Salut si així ho desitja l’atorgant.

 

Més informació