Inici / Unitat d'Atenció a l'Usuari / Accés a la història clínica
Accés a la història clínica

D’acord amb la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica, l’Hospital de Mataró garanteix els següents drets d’accés a la Història Clínica:

 

El pacient té el dret d’accés a la documentació de la seva Història Clínica i a obtenir còpia de les dades que hi figuren. Aquest dret no pot exercitar-se en prejudici del dret de  terceres persones a la confidencialitat de les dades que constin en ella recollides en interès terapèutic del pacient, ni en prejudici del dret dels professionals participants en la seva elaboració, els quals poden oposar al dret d’accés la reserva de les seves anotacions subjectives.

 

En el cas dels pacients difunts, només es facilitarà l’accés a la Història Clínica a les persones vinculades a ell/a, per raons familiars o de fet, excepte que el difunt ho hagués prohibit expressament i així s’acrediti. En qualsevol cas, l’accés d’ un tercer a la documentació clínica motivat per un risc per la seva salut es limitarà a les dades pertinents. No es facilitarà informació que afecti a la intimitat del difunt ni a les anotacions subjectives dels professionals, ni que perjudiqui a tercers.

 

Qui pot sol·licitar còpia de la Història Clínica?

• El propi titular de la Història Clínica degudament acreditat.

• La persona que el titular autoritzi, degudament acreditada (s’enregistrarà per escrit l’autorització).

• En cas de menors d’edat o persones incapacitades legalment, el tutor o representant legal

   degudament acreditats (llibre de familia en cas dels pares).

• L’autoritat judicial.

 

Quines dades de la Història Clínica es poden sol·licitar?

• Les exploracions realitzades (radiografies, analítiques, TAC, ecografies, etc.).

• Els informes clínics assistencials.

• El curs clínic  amb les reserves que esmenta la Llei.

 

Quins tràmits s’han de realitzar per fer la sol·licitud?

1. Complimentar la sol·licitud del centre.

2. Recollir personalment la documentació o delegar-ho en una altra persona autoritzada per el titular.

3. Signar un document on queda constància que  s’ha realizat l’entrega.

 

Totes les sol·licituds han de ser realitzades a la Unitat d’Atenció a l’Usuari o per correu electrònic.

 

En compliment de la Llei de Protecció de Dades (Ley Orgánica 15/99, de 13 de desembre) i la Llei sobre els Drets d’Informació concernent la Salut i l’Autonomia del Pacient i la Documentació Clínica (Llei 21/2000 de 29 de desembre, DOGC 3303), només s’entregarà la documentació clínica si la sol·licitud està signada pel propi pacient o per la persona degudament autoritzada.

 

No es podran enviar els informes ni les proves per correu/fax, ja que el pacient o persona autoritzada (mitjançant escrit signat pel pacient i amb la fotocòpia del DNI del pacient acreditativa) haurà de signar el lliurament dels informes i/o proves, excepte en situacions excepcionals i prèvia autorització per escrit i amb signatura del propi pacient.

 

La Història Clínica és un instrument destinat fonamentalment a garantir una assistència adequada del pacient. Comprèn el conjunt dels documents relatius als processos assistencials de cada pacient, amb la identificació dels metges i la resta de professionals que hi han intervingut. Això permet tenir la màxima integració possible de la documentació clínica de cada pacient.