Tramitació de reclamacions

Es poden tramitar reclamacions les 24 hores del dia si es fa servir el correu electrònic. En cas que vulgui ser atès personalment pot fer la reclamació a través dels fulls o llibre de reclamacions que pot trobar a tots els centres del Consorci. També pot dirigir-se a la Unitat d’Atenció a l’Usuari situada a l’Hospital de Mataró.

 
Procés de tramitació
La corresponent tramitació es realitzarà seguint els següents pasos:

1. Recollida de la  documentació mitjançant atenció directa a l’usuari a través d’entrevista personal.

2. Informació simultània a les direccions corresponents.
3. Redacció de la resposta per part del responsable del servei implicat. Segons la qüestió, 
    la resposta podrà ser escrita o verbal.
4. Validació de la resposta per part de la gerència.
5. La Unitat d’Atenció a l’Usuari tramita la resposta formal, que es remetrà per correu al reclamant, 
    d’acord amb els terminis establerts pel Servei Català de la Salut.