Principals línies de recerca

Les principals línies i projectes de recerca del CSdM són:

Fisiologia digestiva
• Disfàgia orofaríngia - Exemple de resultat de recerca
• Motilitat gastro-esofàgica
• Motilitat intestinal i colo-rectal
• Ili postoperatori

Malalties infeccioses respiratòries
• Factors de risc de pneumònia adquirida a la comunitat (PAC)
• Health Care Associated Pneumonia (HCAP)
• Infecció respiratòria de vies baixes
• Indicadors pronòstics en les malalties infeccioses respiratòries (PCR, procalcitonina, immunoglobulines)

Envelliment, dependència i nutrició
• Fisiopatologia de l’anorèxia de l’ancià
• Factors de risc de fragilitat i declinar funcional
• Seguiment d’una cohort d’ancians ingressats a una UGA

Avaluació qualitat assistencial i serveis sanitaris
• Adequació de la medicació en ancians polimedicats
• Avaluació de la satisfacció dels usuaris de l’Hospital de Mataró
• Infecció nosocomial