Comitès

Comitè Científic
El Comitè Científic del Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) és un òrgan consultiu format per professionals sanitaris de reconegut prestigi dins i fora del CSdM que ha d’assessorar la direcció del centre i emetre recomanacions pel que fa als diversos aspectes relacionats amb la recerca.

 

Aquest Comitè té les següents funcions:
• Valorar la idoneïtat i oportunitat de les línies i els projectes de recerca duts a terme en el CSdM, així com identificar i proposar línies i projectes de recerca a prioritzar.
• Valorar l’activitat de recerca del centre i la seva qualitat per tal de proposar possibles mecanismes de millora.
• Avaluar i discutir la qualitat i el rigor dels protocols de recerca que es volen presentar en sol·licituds de beques i ajuts per tal d’incrementar les possibilitats d’èxit.
• Actuar com a nucli generador d’idees i/o preguntes de recerca i, per tant, de nous projectes.

 

CEIC del CSdM
Per facilitar l’activitat de recerca, el CSdM va constituir el Comitè d’Ètica d’Investigació Clínica (CEIC) del CSdM, al qual posteriorment s’hi van vincular la Corporació Salut del Maresme i la Selva i la Fundació Hospital Comarcal Sant Antoni Abat de Vilanova i la Geltrú. L’àmbit d’actuació del CEIC del CSdM inclou, doncs, els diversos centres d’aquestes institucions a les comarques del Maresme, la Selva i el Garraf.

 

El CEIC del CSdM té la missió de vetllar per la protecció dels drets, seguretat i benestar dels éssers humans que participen en projectes de recerca que els puguin comportar algun risc físic o psicològic i donar-ne garantia pública, avaluant la correcció metodològica, ètica i legal d’aquests projectes i fent-ne el seguiment en els centres inclosos en el seu àmbit d’actuació.

 

La gestió del CEIC del CSdM recau en la Unitat de Recerca del CSdM que informa els promotors dels requisits per presentar un projecte, registra l’entrada de tota la documentació i revisa que estigui completa, prepara la convocatòria de les reunions (ordre del dia, documentació per a tots els membres, etc.), redacta les actes de les reunions i tots els informes pertinents, comunica els resultats en l’aplicatiu SYC-CEIC als promotors i a l’investigador principal, tramita i revisa els contractes a signar amb els promotors, controla l’arxiu, etc.

 

 

Altres comissions 
La unitat de recerca del CSdM també participa en les següents comissions de la institució:
• Comissió de Docència
• Comissió Avaluadora MFIC
• Comissió de Farmacoterapèutica
• Comitè d’Ètica Assistencial
• Comissió Assessora