SOBRE EL CONSORCI

SOBRE EL CONSORCI

Qui som

El Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) és una empresa pública creada a finals de l’any 1998 i posada en funcionament el 23 d’abril de 1999, fruit de les aportacions de les seves entitats fundadores: el Servei Català de la Salut, l’Ajuntament de Mataró i el Consell Comarcal del Maresme. Actualment, aquests tres ens formen part del seu Consell Rector.

Des de llavors, s’han anat desplegant noves línies d’activitat fins esdevenir una Organització Sanitària Integral (OSI) que ofereix els serveis d’atenció especialitzada, sociosanitària, primària, salut mental i atenció a la dependència.


SOBRE EL CONSORCI

Una organització sanitària integral

Atenció especialitzada


Icon
Hospital de Mataró
Icon
Centres Ambulatoris d’Especialitats (CAE) a Mataró
Icon
Centres Ambulatoris d’Especialitats (CAE) a Premià de Mar
Hospital de Mataró

324 llits d'hospitalització convencional

14 llits de medicina intensiva

50 llits de psiquiatria

37 places de tractaments a Hospital de Dia

103 consultes externes i gabinets

12 quiròfans (cirurgia major, cirurgia menor i obstetrícia)

5 sales de parts i de dilatació

39 boxs a urgències inclosa la Unitat d'Observació

 

Atenció primària


Icon
Equip d’Atenció Primària (EAP) de Mataró Centre
Icon
Equip d’Atenció Primària (EAP) de Cirera-Molins
Icon
Equip d’Atenció Primària (EAP) d'Argentona

3 centres d'atenció primària

5 consultoris locals

57 consultes

 

Atenció sociosanitària


Icon
Antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena
Icon
Programa d'Atenció Domiciliària Equip de Suport (PADES)
Antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena

76 llits

40 places d'hospital de dia

 

Atenció social


Icon
Residència geriàtrica assistida Sant Josep
Icon
Equip de valoració i orientació a la discapacitat (CAD)
Icon
Equip de valoració i orientació a la dependència (SEVAD)
Residència geriàtrica assistida Sant Josep

62 places de residència

16 de centre de dia

 

Salut mental i addiccions


Icon
Centre d'Atenció a les Drogodependències (CAS)
Icon
Centre de Salut Mental d'Adults (CSMA)
Icon
Centre de Salut Mental Infantojuvenil (CSMIJ)
Icon
Hospital de Dia de Salut Mental d'Adults
Icon
Hospital de Dia de Salut Mental d'Infantojuvenil
Icon
Servei Especialitzat en Salut Mental i Discapacitat Intel·lectual (SESM-DI)
Icon
Consulta de Salut Mental Infantojuvenil d'El Masnou
Icon
Consulta d'Addicions d'El Masnou

33 consultes externes

14 places d'hospital de dia d'adults

10 places d'infantojuvenil

SOBRE EL CONSORCI

Àrea d'influència

SOBRE EL CONSORCI

Persones

1.695

Treballadors (personal equivalent en jornada completa)

 

DONES


1295
76%

HOMES


400
24%


41 anys de mitjana

12 anys de mitjana
SOBRE EL CONSORCI

Recursos econòmics

ACTIU

107.431.437,00

 

ACTIU NO CORRENT 76.522.328,15 €

 

ACTIU CORRENT 30.909.108,85 €
SOBRE EL CONSORCI

PATRIMONI NET I PASSIU

107.431.437,00

 

PATRIMONI NET 60.795.622,60 €

 

PASSIU CORRENT 43.935.755,02 €

 

PASSIU NO CORRENT 2.700.059,38 €
SOBRE EL CONSORCI

RESULTAT DE LA COMPTABILITAT FINANCERA

-1.945.643,63

  

INGRESSOS 128.225.637,62 €

 

DESPESES 130.171.281,25 €

INVERSIONS

90% d’increment de les inversions en els últims 5 anys

TOTAL INVERSIONS CSdM € / ANY

ANY 2014 - 1.658.073 €

ANY 2015 - 2.254.046 €

ANY 2016 - 2.242.457 €

ANY 2017 - 2.580.948 €

ANY 2018 - 3.139.595 €

RESULTATS ASSISTENCIALS

Resultats assistencials

Un dia al CSdM

55
altes a l'Hospital de Mataró
310
visites a Urgències

*Entre 365 dies

 

1320
visites a consultes externes
1395
visites a atenció primària
72
intervencions quirúrgiques

**Entre 247 dies laborables

Resultats assistencials

Atenció especialitzada hospitalària

Icon 20.106 altes totals
Icon 94.424 estades
Icon 6,38 dies d'estada mitjana
Icon 5.513 intervencions de cirurgia major ambulatòria
Icon 7.164 intervencions de cirurgia menor
Icon 3.051 intevencions de cirurgia convencional
Icon 1.976 intervencions de cirurgia urgent
Icon 113.144 urgències
Icon 679 ingressos UCI
Icon 534 altes d'hospitalització a domicili
Icon 6.321 estades d'hospitalització a domicili
Icon 23.130 sessions realitzades a Hospital de Dia
Resultats assistencials

Atenció primària

Icon 108.822 visites de l’Equip d’Atenció Primària Mataró Centre
Icon 137.466 visites de l’Equip d’Atenció Primària Cirera-Molins
Icon 97.677 visites de l’Equip d’Atenció Primària Argentona
Icon 343.965 total visites a primària
Resultats assistencials

Atenció a la salut mental

Icon 867 altes d'hospitalització
Icon 6.531 sessions realitzades a Hospital de Dia
Icon 3.399 urgències ateses
Icon 17.530 consultes al Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA)
Icon 8.651 consultes al Centre d’Atenció i Seguiment (CAS)
Icon 11.590 consultes al Centre de Salut Mental Infantojuvenil (CSMIJ)
Icon 1.410 consultes externes de psiquiatria hospitalària
Resultats assistencials

Atenció sociosanitària

Icon 494 altes de convalescència
Icon 483 altes de cures pal•liatives
Icon 285 altes de mitja estada
Icon 66 altes de llarga estada
Icon 236 altes de PIUC i subaguts
Icon 1.024 consultes externes d'avaluació i seguiment
Icon 295 malalts atesos pel Programa d'Atenció Domiciliària Equip de Suport (PADES)
Resultats assistencials

Atenció a la dependència

Icon 8.226 valoracions realitzades pel Centre d’Atenció a les Persones Discapacitades (CAD)
Icon 8.212 valoracions realitzades pel Servei de Valoració a la Dependència (SEVAD)
Icon 3.148 estades a la Residència Sant Josep
Resultats assistencials

Treball social

Icon 2.151 casos atesos a l'Hospital de Mataró
Icon 1.605 visites i 545 casos atesos a l'ABS d'Argentona
Icon 1.417 visites i 653 casos atesos a l'ABS Mataró Centre
Icon 1.186 visites i 559 casos atesos a l'ABS Cirera-Molins
Icon 6.711 visites i 1.762 casos atesos a Salut Mental i Addiccions
Icon 600 casos atesos a l'Antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena
Icon 216 visites a la Residència Sant Josep
Icon 716 visites i 72 casos atesos al PADES
Resultats assistencials

Atenció a l'usuari

Icon 1.503 reclamacions ateses
Icon 93 agraïments rebuts
Icon 12.653 consultes ateses
Icon 7.250 sol·licituds de documentació clínica
Icon 56 informació i tramitació de voluntats anticipades
Resultats assistencials

Serveis centrals

ANATOMIA PATOLÒGICA
Icon 14.972 biòpsies
Icon 7.701 citologies
DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE
Icon 62.565 exploracions radiològiques
Icon 16.069 tomografies computeritzades (TAC)
Icon 8.463 ressonàncies nuclears magnètiques (RNM)
FARMÀCIA
Icon 18.054 número de fórmules elaborades al servei de farmàcia
Icon 2.530 pacients atesos al dispensari de farmàcia
LABORATORI
Icon 1.846.185 proves de laboratori
Icon 227.507 peticions d'anàlisis de sang
MEDICINA FÍSICA I REHABILITACIÓ
Icon 65.730 sessions de fisioteràpia
Icon 9.812 sessions de teràpia ocupacional
 
 
 
 
 

QUALITAT I SEGURETAT DELS PACIENTS

Un dels principals objectius del Consorci és assolir el més alt grau de qualitat i seguretat en l’atenció al pacients, tant a la vessant tècnica, com personal i de confort. Així doncs, treballem durament per assolir la millor experiència i satisfacció possible en cadascun dels pacient i familiars que atenem.

 

Qualitat i seguretat dels pacients

Compliment dels estàndards

Cada 4 anys passem l’acreditació de qualitat del model EFQM del Departament de Salut, a més d’acomplir amb els indicadors de Qualitat i Seguretat dels Pacients del Departament de Salut i del CatSalut.


2
Certificacions ISO 9001

Unitat de Cirurgia Sense Ingrés i Farmàcia

Qualitat i seguretat dels pacients

Experiència del pacient atès

9,86
Sobre 10 en tracte del personal d'infermeria

 

9,76
Sobre 10 en informació sobre les proves a realitzar

 

9,51
Sobre 10 en l'atenció en hospitalització domiciliària

 

9,04
Sobre 10 en cirurgia major sense ingrés

 

8,33
Sobre 10 en grau de satisfacció global en l'hospitalització

 

7,97
Sobre 10 en grau de satisfacció global en l'atenció primària

 

7,60
Sobre 10 en grau de satisfacció global en l'atenció a la salut mental

 

*Dades extretes del pla d'enquestes de satisfacció del CATSALUT (PLAENSA 2018)

Qualitat i seguretat dels pacients

Altres dades

Icon 7 protocols de seguretat actualitzats
Icon 6 participacions en grups de treball de seguretat dels pacients del Departament de Salut
Icon 25 formacions amb un total de 598 participants
Icon 23 Comissions i Comitès amb més de 200 professionals

CONEIXEMENT

CONEIXEMENT

Formació contínua

1300000

d'inversió econòmica directa en formació de personal
46412
hores

 


9
sobre 10 de satisfacció dels alumnes dels cursos

5.650 hores en habilitats (12%)
21.027 hores en tècnica (45%)
4.161 hores en normativa (9%)
3.134 hores en qualitat (7%)

 

Coneixement

Docència

ESTUDIANTS DEL CURS 2018/2019

Icon 381 Grau en pràctiques
Icon 102 Formació professional
Icon 45 Postgraus i màsters

 


78
Residents en 16 especialitats
Anestesiologia i Reanimació, Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu, Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Farmàcia Hospitalària, Geriatria, Medicina Intensiva (UCI), Medicina Interna, Oncologia Mèdica, Pediatria, Medicina Física i Rehabilitació, Medicina Familiar i Comunitària, Obstetrícia i Ginecologia, Llevadores (infermeria), Psicologia, Psiquiatria i Salut Mental (infermeria)
Coneixement

Recerca

6 línies de recerca consolidades i reconegudes per l'AGAUR*

Icon Grup d'estudi del Maresme de la pneumonia adquiridia a la comunitat (GEMPAC)
Icon Grup d'estudi de la motilitat digestiva i la seva alteració en malalties cròniques
Icon Grup de recerca en sarcopènia, fragilitat i dependència
Icon Grup de recerca en sèpsia, inflamació i seguretat en el malalt crític
Icon Grup de recerca de càncer colorectal del Maresme (COREMA)
Icon Grup de recerca en comunicació i salut (COMSAL)

* Agència de gestió d'Ajuts Universitaris de Recerca

820000

De fons per a investigació

 

PUBLICACIONS A LLIBRES O CAPÍTOLS
Baixa't el PDF
4

* Comitè d'Ètica d'Investigació Clínica

ACTUALITAT

SALUT, SOCIETAT I ENTORN

Salut, societat i entorn

Empresa saludable

El CSdM té un ferm compromís amb el compliment de la normativa sobre la seguretat al lloc de treball, i fa un pas més per garantir que els professionals puguin desenvolupar les seves tasques en un ambient saludable i en un context de promoció de la salut i creixement personal. De fet, un dels projectes del pla Estratègic 2017-2020 és, precisament, "Promoure la salut i el benestar en el lloc de treball d'acord amb els valors 'd'empresa saludable'".

PROJECTES REALITZATS

 

Salut, societat i entorn

Seguretat en el lloc de treball

Icon 19 % Menys d'accidents de treball respecte l'any anterior (389)
Icon 35 % més de persones vacunades contra la grip respecte l'any anterior (371)
Icon 7 simulacres d'emergència realitzats en els diferents centres de treball
Icon 409 reconeixements mèdics
Icon 24 llocs de treball adaptats a les condicions de treball dels professionals

 

Salut, societat i entorn

Àmbit social i relacions amb la comunitat

Icon 80 activitats de salut comunitària amb 1.245 participants
Icon 4 donacions rebudes d'empreses o clubs
Icon 3 convenis signats amb entitats socials
Icon 28 col·laboracions amb entitats socials
Icon 292 hores de treball de voluntariat que han beneficiat a 67 pacients
Icon 19 actes i jornades relacionades amb la salut
Icon 800 alumnes han visitat l'Hospital de Mataró
Salut, societat i entorn

Entorn

ESTRATÈGIES AMBIENTALS

Conscient de l’impacte que la seva activitat té en el medi, i a part d’actuacions puntuals, el CSdM ha dissenyat una estratègia basada en tres àmbits específics:

Icon Millorar l'eficiència en climatització i aigua calenta
Icon Millorar l'eficiència en il·luminació
Icon Revalorar i millorar la generació i tractament dels residus

 56028m3

De consum d’aigua, equivalent a una població de 1.209 habitants3 tones

De paper higiènic6,6 milions

De fulls consumits

 

 

 

 

12567668
kWh
De consum d'energia

La teva salut, el nostre compromís

Visita la nostra web

 

 


© CSdM 2019 Última actualització el 18/09/2019 | Avís Legal | Protecció dades | @ikoustudio Consorci Sanitari del Maresme - Carretera de Cirera, 230 937 417 700